Förstärkt nationell samverkan och samordning ska förebygga våldsbejakande extremism.

Regeringsuppdrag till Brottsförebyggande rådet (Brå). Uppdraget ska genom­föras inom ramen för verk­samheten vid Center mot våldsbejakande extremism (CVE), vid Brå.

I uppdraget ingår att:

1. Stärka samverkan mellan nationella myndig­heter.
2. Utveckla sam­ord­ningen mellan den nationella, regionala och lokala nivån.
3. Stärka och utveckla dialogen mellan myndig­heter och tros­sam­funden och andra aktörer i det civila samhället.

Uppdraget inleds direkt och ska ske i sam­verkan med Myndig­heten för sam­hälls­skydd och beredskap, Myndig­heten för stöd till tros­samfund, Myndig­heten för psyko­logiskt försvar, Myndig­heten för ungdoms- och civil­sam­hälles­frågor, Polis­myndig­heten, Social­styrelsen och Säker­hets­polisen. Dialog ska föras med tros­samfund och andra relevanta aktörer, till exempel med föreningar och organisa­tioner i civila sam­hället och med Sveriges Kommuner och Regioner.

Senast den 29 augusti 2024 ska uppdraget redovisas till Regerings­kansliet (Justitie­departe­mentet).

Förstärkt nationell samverkan och samordning ska förebygga våldsbejakande extremism. Inspelning från pressträff 28 aug.