Information om förebyggande av skolattacker

Webbsidan skolattack.se samlar information och stöd från flera aktörer som på olika sätt arbetar förebyggande mot skolattacker och vänder sig till alla skolformer, oavsett huvudman. Samverkande myndigheter bakom sidan är: Center mot våldsbejakande extremism (CVE), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Polismyndigheten, Socialstyrelsen, Skolverket samt organisationen Sveriges Kommuner Regioner (SKR). Webbsidan innehåller bland annat svar på konkreta frågeställningar som berör skolattacker och kontaktuppgifter.

Flera fall av grövre våld har inträffat i grund- och gymnasieskolor under de senaste åren, i vissa fall med dödlig utgång. Polisen ser ett ökat inflöde av information om personer som uttrycker en vilja och avsikt att utföra en skolattack. Det finns flera olika definitioner av fenomenet men gemensamt är att det är våldsdåd som avsiktligt utförs i skolmiljö, med inslag av planering och val av skolan som brottsplats. Motiv, inspiration och bakgrundsorsaker varierar mellan gärningspersoner. Sannolikheten att en enskild skola ska drabbas är liten, men det kan få allvarliga konsekvenser om något sker.

Att samla information om insatser mot skolattacker underlätta det viktiga förebyggande arbetet. För att utvecklingen ska kunna vändas behöver myndigheter och andra aktörer arbeta tillsammans utifrån kunskap om problematiken och hur den bäst kan hanteras.

Skola
Prenumerera

Prenumerera på CVE:s nyhetsbrev