Metodstöd för att hantera och utreda oro för våldsbejakande extremism

Att möta och hantera frågor kring våldsbejakande extremism kan upplevas som svårt och utmanande. För många yrkesverksamma är det en fråga som sällan kommer upp, men när den väl gör det kan det skapa osäkerhet kring hur ärendet bäst ska hanteras.

Metodstöd

För att hjälpa yrkesverksamma som känner oro för en individ som är på väg eller redan är en del av en våldsbejakande miljö har CVE tagit fram ett metodstöd. Syftet är att erbjuda ett kvalitativt stöd som yrkesverksamma kan använda vid hantering och utredning av oro för våldsbejakande extremism. Syftet är också att öka kunskapen hos socialtjänst, polis, skola och andra berörda aktörer om vilka faktorer som påverkar en individs radikaliseringsprocess.