Myndigheternas arbete mot våldsbejakande extremism - ny rapport

På uppdrag av CVE har Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, genomfört en utvärdering som fokuserat på de begreppsmässiga och rättsliga ramarna för myndigheters arbete mot våldsbejakande extremism. Som belysande fallstudie studerades särskilt hanteringen av Nordiska motståndsrörelsen, NMR.

Utvärderingen har titeln ”Myndigheternas arbete mot våldsbejakande extremism: En utvärdering med Nordiska motståndsrörelsen som belysande exempel”. Rapporten studerar den begreppsvärld som har legat till grund för myndigheters arbete samt de särskilda utmaningar som uppkommit i hanteringen av ideologiskt motiverade våldsbejakande organisationer. Utvärderingens fokus vilar på förutsättningarna för Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Socialstyrelsen, Skolverket och CVE. En fallstudie av myndigheternas hantering av Nordiska motståndsrörelsen (NMR), en revolutionär nationalsocialistisk organisation, belyser utmaningar avseende såväl begreppsvärlden som det rättsliga ramverket.

Utvärderingen konstaterar att ett antal centrala begrepp - inklusive "våldsbejakande extremism" och "våldsbejakande miljö" - saknar såväl allmängiltiga definitioner som rättslig bärkraft. Begreppsmässiga och rättsliga otydligheter omgärdar även förhållandet mellan våldsbejakande extremism och terrorism. Vad innebär det att vara "tillhörig" eller "främja" en våldsbejakande grupp eller ideologi? Vilket grundlagsskydd har aktörer som är verksamma inom våldsbejakande miljöer? Hur kan och bör myndigheter förhålla sig till politiska åsikter och ideologier? Dessa otydligheter har påverkat myndigheternas förmåga att samverka. Utvärderingen konstaterar att organisationer som står på ideologisk grund har utgjort en särskild utmaning för myndigheterna, begreppsmässigt såväl som rättsligt, i synnerhet i fråga om skiljelinjen mellan legitim och brottslig verksamhet. Rapporten avslutas med en redovisning av de frågeställningar som identifierats som återkommande och centrala.

FOI