Nationell strategi mot våldsbejakande extremism och terrorism

Regeringen har tagit fram en ny samlad nationell strategi mot våldsbejakande extremism och terrorism som presenterades den 8 januari. Strategin delas in i fyra områden; Förebygga, Förhindra, Skydda och Hantera. CVE, MSB, Polismyndigheten och Säkerhetspolisen har fått ett regeringsuppdrag att implementera strategin.

Strategin tar upp Center mot våldsbejakande extremism (CVE) som en nyckelaktör i det förebyggande arbetet: ”CVE har en viktig roll i att hålla ihop det myndighetsgemensamma arbetet mot våldsbejakande extremism och terrorism och kan erbjuda yrkesverksamma stöd.” Strategin berör bland annat att CVE ska fortsätta att ge kommuner vägledning och utveckla stödet till yrkesverksamma som möter individer i riskzonen och individer som kan utgöra en risk för samhället i syfte att få fler att lämna våldsbejakande extremistiska miljöer.

Strategin slår fast att det är svårt att skydda samhället mot alla hot, men genom att alla relevanta samhällsaktörer har en tydlig roll skapas förutsättningar för ett framgångsrikt arbete. Regeringen har gett Brottsförebyggande rådet (Brå) genom Center mot våldsbejakande extremism (CVE), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Polismyndigheten och Säkerhetspolisen i uppdrag att införliva strategi i sina respektive verksamheter.

Skola
Prenumerera

Prenumerera på CVE:s nyhetsbrev