Våldshandlingar i skolan – ny vägledning

Skolattacker är ovanligt i Sverige men de kan få allvarliga konsekvenser. MSB lanserar en ny vägledning med stöd till skolledning, skolpersonal och säkerhetsansvariga. Vägledningen har tagits fram i samarbete med CVE, Polismyndigheten och kommunrepresentanter.

Syftet är att höja medvetenhet och kunskap om åtgärder före, under och efter en våldshandling med stora konsekvenser. Säkerhetsarbete bör vara en del av skolans ordinarie verksamhet. I vägledningen finns tips och råd om hur man i skolor kan arbeta för att öka elevers och anställdas säkerhet.

Vägledningen ger grundläggande kunskap om:

  • hur risker och sårbarheter kan bedömas,
  • vilka skyddsåtgärder som kan vara effektiva,
  • vilken kunskap och förmåga som elever och skolpersonal bör ha,
  • hur man kan gå tillväga för att återgå till ordinarie skolverksamhet efter ett attentat.

Vägledningen har inte tagits fram som ett svar på en ökad hotbild inom skolan, utan som ett verktyg för att hjälpa ansvariga skapa en trygg miljö. Alla skolor bör ha en plan som beskriver hur skolan ska förbereda sig för, agera vid och återhämta sig från exempelvis ett attentat. Varje enskild skola bör utforma sin plan utifrån sina specifika förutsättningar och de risker som kan identifieras.

Erfarenheten visar att gärningspersonen vid attentat mot skolor ofta är en elev eller tidigare elev. Därför finns det anledning att beakta det mer förebyggande arbete som syftar till att motverka radikalisering och att personer attraheras av våldsbejakande miljöer. För yrkesverksamma som vill ha stöd har CVE tagit fram ett separat metodstöd för att hantera och utreda oro för våldsbejakande extremism.

Vägledningen om våldshandlingar med storaka konsekvenser i skolan är framtagen av MSB, Polismyndigheten och Center mot våldsbejakande extremism (CVE). MSB har ett uppdrag att öka säkerheten i offentliga miljöer. Arbetet är en del i den svenska strategin mot terrorism och antagonistiska hot som innefattar förebyggande, förhindrande och försvårande åtgärder. MSB arbetar med den försvårande delen.

Vägledning och även utbildningsfilmer finns på MSB:s hemsida Länk till annan webbplats..