Beviljade bidrag

Verksamhet som finansieras av statsbidrag för förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism enligt förordning 2019/1282.

Västerås Stad – projektet Uppsökande verksamhet för att motverka våldsbejakande extremism och gängkriminalitet – ett samverkansprojekt

Syftet med projektet är att minska nyrekrytering till våldsbejakande extremistiska miljöer i Västerås. Det görs genom uppsökande verksamhet knutet till fritidsgårdar och fältgrupper (i samverkan med polis, civilsamhälle, skola mm) där de arbetar med motiverande metoder och att öka känslan av samhällstillhörighet hos målgruppen som är barn och unga upp till 18 år som riskerar att dras in i våldsbejakande extremism. Projektet genomförs i Västerås, stadsdelarna Bäckby, Råby, Pettersberg och Vallby. Projektet planerar att metoden och resultaten ska spridas genom informationsmaterial och metodverktyg både internt i kommunen, till andra kommuner samt övriga externa intressenter genom konferenser, nätverk och andra forum.

I projektet anställs fyra uppsökare för att fånga upp unga som riskerar kriminell eller religiös radikalisering. De ska i sitt arbete kartlägga, fånga upp och motivera unga till att bryta en negativ utveckling. Ett brett samverkansnätverk, riktade aktiviteter och tidiga insatser kommer vara framgångsfaktorerna i projektet som även kommer bidra till en ökad kunskap bland övriga som i sin verksamhet möter unga som riskerar att radikaliseras. Två av uppsökarna kommer vara knutna till fritidsgårdar i de utsatta områdena och två av uppsökarna knutna till socialtjänstens fältare och får genom detta arbetsgrupper som kan bidra till att öka spridningen av deras arbete.

Strömsunds kommun – projektet STAD - Strategiskt arbete för demokrati

Syftet med projektet är att utveckla en strategi för långsiktigt förebyggande arbete mot radikalisering och våldsbejakande extremism ur ett glesbygdsperspektiv. Det görs bl.a. genom ett kartlägga lokala förutsättningar, stödja, utveckla och förbättra samverkan samt utföra semistrukturerade intervjuundersökningar med både den direkta målgruppen som är barn och unga vuxna som riskerar att radikaliseras av högerextremistiska eller islamistiska extremistmiljöer samt den indirekta målgruppen kommunanställda som kommer i kontakt med dessa yttringar. Projektet genomförs i Strömsunds kommun. Strategin antas inom kommunen och planeras därefter spridas till andra glesbygdskommuner.

Att arbeta mot radikalisering och våldsbejakande extremism ur ett glesbygdsperspektiv har särskilda utmaningar. Kommunen behöver arbeta för att minska inte bara faktisk otrygghet utan även upplevd otrygghet och social oro i samhället. Det finns en upplevd otrygghet kopplat till våldsbejakande extremism och rasism. Andelen utlandsfödda i lokalsamhället ökar och det har blivit mer segregerat. En stor grupp utlandsfödda är uzbeker och bland dessa har det uppmärksammats en antidemokratisk hållning. Många insatser har gjorts över tid men det finns behov av ett stärkt förebyggande arbete samt gemensamma riktlinjer för hur personal bemöter yttringar av extremism. Därför initieras detta projekt med att skapa en övergripande strategi för kommunen. Den framtagna strategin ska tjäna som inspiration och stöd för andra små glesbygdskommuner som möter samma former av utmaningar.

Rädda Barnens Orostelefon – verksamhetsbidrag

Orostelefonen arbetar med frågor som rör våldsbejakande extremism. Den som är anhörig, tillhör civilsamhället eller själv är involverad i en miljö kan ringa anonymt och kostnadsfritt för stöd, råd och vägledning kring en oro för både barn och vuxna. Telefonen bemannas av samtalsstödjare med kunskap och erfarenhet av att stödja människor i svåra samtal. De har tystnadsplikt och kan också hänvisa de som ringer vidare för att få hjälp om det finns där de bor.

www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/orostelefonen/


Flamman socialt förebyggande centrum – verksamhetsbidrag

Flamman driver Safe Space som arbetar med olika delar inom antidemokratiska beteenden, radikalisering och våldsbejakande extremism i samarbete med bl a Malmö Stad, polisen och andra civilsamhällesorganisationer. Avhopparverksamheten är en del av denna verksamhet.

Safe Space Hoppa av har som övergripande mål att främja avhopp från alla typer av våldsbejakande extrema miljöer, med särskilt fokus på religiöst profilerad extremism, högerextremism och vänsterautonoma rörelser. Verksamheten arbetar med deltagare som påvisar tidiga antidemokratiska beteenden och ligger i riskzon för radikalisering och stödjer unga som redan radikaliserats genom avradikaliseringsarbete. Stödet gäller unga som redan hamnat i extrema miljöer/anslutit sig till extrema grupper eller som sympatiserar med extremistiska grupper oavsett om det är på nätet eller i fysiska former och ska motivera till avhopp från dessa. Verksamheten arbetar också vid behov med återvändare som refereras av socialtjänst, polis, kriminalvård eller andra instanser eller som efter dessa prövats rättsligt söker sig till verksamheten för stöd. De arbetar också med föräldrar/anhöriga till personer i ovan nämnda målgrupper genom rådgivning och stödinsatser.

Metoden bygger på en modell som kallad FFFSEU (Familj, Fritid, Förebild, Sysselsättning, Ekonomi, Uppföljning). Denna modell är en del av arbetet i Safespace avhopparprogram och syftar till att på ett strukturerat sätt kunna hitta individuella risk- och skyddsfaktorer inom respektive FFFSER-område. Detta ligger sedan till grund för att skapa en individuell handlingsplan där arbetet går ut på att stärka skyddsfaktorer och minimera riskfaktorer.

Verksamheten stödjer socialtjänst, kriminalvård, polis och kommuner med instanser såsom expertkunskap och konsultation för att stödja yrkesverksamma som möter personer som vill lämna extremistiska idéer/miljöer samt har fördjupade samarbeten med ett stort etablerat nätverk med offentliga förvaltningar, organisationer, föreningsliv m.fl.

www.flammanmalmo.se

www.extremkoll.se


Agera Värmland – verksamhetsbidrag

Agera Värmland har som mål att genom ett aktivt och brett arbete inom fältet våldsbejakande extremism sprida kunskap och bygga välfungerande samarbeten som möjliggör tidiga insatser både på individ och gruppnivå för att förhindra inträde och förenkla utträde ur våldsbejakande miljöer.

Det görs bland annat genom att verka för att så många som möjligt som kommer i kontakt med personer i riskzonen har tillräckligt bra verktyg till hands för att kunna agera direkt i den miljö man verkar. Detta kan exempelvis vara inom skolan, socialtjänsten, polisen eller den lokala fotbollsklubben. God kunskap och lokalt engagemang ger helt andra möjligheter till tidiga och individuellt anpassade insatser som dessutom tar betydligt mindre resurser i anspråk än vid ett avhopp.

Organisationen arbetar också med att förfina samarbetet med andra organisationer som arbetar med avhopparverksamhet för att verka för ett väl fungerande arbete som inte begränsas till en viss region, län eller kommun.

Organisationen ger också anhöriga möjlighet till stöd, dels inom den egna organisationen och dels genom att sprida arbetet till andra organisationer med erfarenhet av att stötta anhöriga.

Agera Värmland utvecklar ständigt samarbete och samordning. För att kunna bedriva ett effektivt avhoppararbete krävs bra samarbete med en rad olika aktörer. Det handlar både om samarbete med andra organisationer som med kommun och myndigheter. Dessa samarbeten sker ofta inom länet men också storregionalt och nationellt beroende på vilken fråga som är aktuell.

www.ageravarmland.se


Exit – verksamhetsbidrag

Exit, som är en del av Fryshuset, stöttar individer som vill lämna extremistiska grupperingar (främst vit makt men inte exklusivt). Det innebär bland annat individanpassat stöd i form av samtal, social träning, samordning och stöttning vid myndighetskontakter och stöd med andra praktiska uppgifter. Insatserna innefattar även motivationsarbete och stöd i att ta upp studier, arbete och/eller kompetenshöjande sysselsättning som ett led i den personliga processen.

Exit förebygger också att individer radikaliseras och ansluter sig till extremistiska grupperingar genom att arbeta med anhörigstöd och utbilda yrkesverksamma som polis, socialtjänst och lärare så att de bättre kan hantera problematiken kring extremism. Anhörigstödet är en viktig del i arbetet mot rekrytering till extremiströrelser som Exit hela tiden utvecklar. De ungdomar vars anhöriga söker rådgivning och stöd har bättre förutsättningar för att låta bli att gå med eller att snabbt ta sig ur.

Exit arbetar också både på nationell och internationell nivå sprida erfarenheter och metoder kring förebyggande av extremism och avhopparstöd. Organisationen anpassar verksamhetens mål i realtid för att matcha de strategiska förändringar som rörelsen tar.

https://fryshuset.se

Sidan senast uppdaterad: