Frågor och svar

Om våldsbejakande extremism

 • Vad är våldsbejakande extremism?
  Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål. Med våldsbejakande menas handlingar såsom att stödja, uppmana till eller delta i ideologiskt motiverade våldshandlingar för att främja en sak. Det förebyggande arbetet riktar sig mot tre olika miljöer våldsbejakande högerextremistiska vit makt-miljön, den våldsbejakande vänsterextremistiska autonoma miljön och den våldsbejakande islamistiska extremistmiljön (Regeringens skrivelse Ds 2014:4).

Om Center mot våldbejakande extremism (CVE)

 • Varför inrättas ett särskilt center mot våldbejakande extremism?
  I regeringens uppdrag till Brå den 21 september 2017 lyfts följande bakgrund till beslutet fram: ”Den våldsbejakande extremismen i Sverige består i huvudsak av tre identifierade grupper: högerextremism, vänsterextremism och islamistisk extremism. Dess orsaker är komplexa och behöver mötas med en bredd av åtgärder. En nationell samordnare har sedan i juni 2014 haft i uppdrag att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18). Uppdraget är även en del av arbetet med att möta hotet från terrorism, som är en extrem form av våldsbejakande extremism. Samtidigt har såväl myndigheter som andra aktörer inom olika samhällssektorer gjort viktiga insatser på detta område. För att förstärka och få mer långsiktighet i de förebyggande insatserna mot våldsbejakande extremism bör nu en myndighet i uppdrag att utveckla detta arbete."
 • Vilket är Center mot våldsbejakande extremisms uppdrag?
  I enlighet med Brås instruktion ska centret från i huvudsak kriminalpolitiska utgångspunkter stärka och utveckla det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism. Ytterst syftar verksamheten till att förebygga ideologiskt motiverad brottslighet och terrorism. Centret har fyra huvuduppgifter:
  • Främja utvecklingen av förebyggande arbete på nationell, regional och lokal nivå.
  • Verka för en högre grad av samordning och effektivitet i det förebyggande arbetet.
  • Ge behovsanpassat stöd till kommuner, myndigheter och andra aktörer som i sin verksamhet hanterar frågor om förebyggande av våldsbejakande extremism.
  • Samla och sprida kunskap om förebyggande av våldsbejakande extremism baserad på forskning och beprövad erfarenhet samt verka för en kunskapsbaserad praktik.
 • Hur är centret organiserat?
  Center mot våldsbejakande extremism leds av en chef som anställs av regeringen. På centret arbetar personer med olika uppgifter, däribland:
  Forskningsledare, som bland annat omsätter forskning till metodstöd utvecklat för att möta  lokala behov samt arbetar med omvärldsbevakning och forskningssamverkan.
  Utbildningsledare, som skapar och utvecklar utbildningsmaterial och arbetar med processledning och kunskapsspridning.
  Handläggare/rådgivare, som ger stöd och råd till lokala aktörer, utvecklar process- och metodstöd samt arbetar med samordning på nationell, regional och lokal nivå.
 • Är centret en del av den ordinarie verksamheten som Brå bedriver?
  Centret är en ny verksamhet som inrättats vid Brå och är organisatoriskt åtskild.
 • När startade centret sin verksamhet?
  Center mot våldsbejakande extremism startade sin verksamhet i begränsad omfattning den 1 januari 2018. Det första kvartalet fortsätter det förberedande arbetet i enlighet med regeringens uppdrag som slutredovisas 28 mars. Centrets personella resurser kommer successivt att stärkas under våren. Den 3 april startade centrets stöd- och rådgivningsfunktion.
 • Vad kommer att vara centrets första åtgärder?
  Den första tiden kommer centret att inventera behov och prioriteringar vad gäller till exempel stöd och kunskapsmaterial hos yrkesverksamma i deras arbete för att förebygga våldsbejakande extremism . Centret kommer att besöka områden i Sverige med utmaningar kring våldsbejakande extremism, samt genom nätverksmöten och workshops kartlägga målgruppernas behov. Centret kommer att föra dialog med nationella och regionala aktörer för att identifiera hur en högre grad av samordning och effektivitet i det förebyggande arbetet kan stärkas.
 • Kan individer och anhöriga till avhoppare/återvändare vända sig till centret?
  I regeringens uppdrag ingår att Brå ska redovisa hur ett förstärkt stöd avseende individrelaterade åtgärder gentemot till exempel avhoppare och återvändare kan tillgodoses och vilket stöd centrets verksamhet kan bidra med. Uppdraget redovisas 28 mars 2018. Individer och anhöriga kan idag vända sig till Rädda Barnens Orostelefon 020-100 200 eller Oroschatten.

Sidan senast uppdaterad: 2018-10-05