Juridiska aspekter

Människor kring ett bord, lagbok framme, fönster i bakgrunden.

Här presenteras juridiska aspekter och relevant lagstiftning som kan vara aktuell vid förebyggande av våldsbejakande extremism. Syftet är att ge kortfattad information om den rättsliga regleringen, och att visa exempel på hur den har tillämpats i domstolar och andra myndigheter samt beröra förslag om förändring av regleringen.

OBS! Den 1 juli 2022 trädde en ny terroristbrottslag i kraft: Terroristbrottslag (2022:666) Arbetet med att uppdatera CVE:s information om juridiska aspekter pågår under hösten 2022. Det är bra att tänka på vid läsning av den här texten. Under tiden finns information om den nya lagens huvudsakliga innehåll att läsa på första sidan i Prop 2021/22:133.

Sammanställningen ska inte uppfattas som en heltäckande genomgång av alla juridiska frågor som kan vara relevanta i arbetet mot våldsbejakande extremism, och innehåller inte heller några fullständiga utredningar av de frågor som tas upp. Syftet är i stället att ge en mer generell översikt över frågor som kan uppkomma och exempel på hur sådana frågor har lösts.

Inledningsvis presenteras två viktiga utgångspunkter för hur myndigheters verksamhet ska genomföras, nämligen respekten för mänskliga rättigheter och kraven på saklighet, opartiskhet och likabehandling. Mot denna bakgrund behandlas sedan brottslig verksamhet som myndigheterna ska agera mot och stödjande åtgärder som myndigheter kan behöva vidta. Myndigheternas arbete kan också påverkas av bestämmelser om sekretess och informationsutbyte.

De exempel som förekommer är hämtade från Högsta domstolen (HD), vissa andra domstolar, Justitieombudsmanen (JO) och Justitiekanslern (JK). Det är enbart HD, Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och vissa specialdomstolar som har som specifik uppgift att auktoritativt uttala sig om hur lagar ska tolkas, men myndigheter förväntas i princip följa också JO:s och JK:s uttalanden. I slutet av varje huvudavsnitt finns förslag på vidare läsning.

Ladda ner publikationen

Juridiska aspekter på våldsbejakande extremism

Center mot våldsbejakande extremism (2020)

Sidan senast uppdaterad: