Opinionsfriheterna

Opinionsfriheterna brukar liksom alla friheter klassificeras som antingen positiva eller negativa. Den förstnämnda kategorin betecknar friheten att exempelvis agera, tänka eller uttrycka sig som man vill. Negativa friheter innebär å andra sidan frånvaro av tvång eller förtryck.

De positiva opinionsfriheterna yttrandefrihet, informationsfrihet, mötesfrihet, demonstrationsfrihet, föreningsfrihet och religionsfrihet, skyddas i svensk grundlag genom 2 kap. 1 § regeringsformen (RF).

På motsvarande sätt skyddas de negativa opinionsfriheterna genom 2 kap. 2 § RF. De innebär att ingen får tvingas att tillkännage sin åskådning i vissa hänseenden. Ingen får heller tvingas delta i exempelvis sammankomster för opinionsbildning eller i demonstrationer, eller tvingas att tillhöra vissa typer av sammanslutningar.

De olika opinionsfriheterna har betydelse för den fria åsiktsbildningen. De hänger också ihop och är beroende av varandra. Exempelvis är inte informationsfrihet – alltså rätten att ta del av upplysningar och andras yttranden – så meningsfull om inte yttrandefriheten möjliggör att andra får sprida information och uttrycka sina åsikter.

Skyddet för opinionsfriheterna kan kräva svåra avvägningar i arbetet mot våldsbejakande extremism. Myndigheter får till exempel inte utan vidare vidta ingripande åtgärder mot personer på grund av deras yttranden.

Lagrumsöversikt

Opinionsfriheterna

Var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad

  1. yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor,
  2. informationsfrihet: frihet att inhämta och ta emot upplysningar samt att i övrigt ta del av andras yttranden,
  3. mötesfrihet: frihet att anordna och delta i sammankomster för upplysning, meningsyttring eller annat liknande syfte eller för framförande av konstnärligt verk,
  4. demonstrationsfrihet: frihet att anordna och delta i demonstrationer på allmän plats,
  5. föreningsfrihet: frihet att sammansluta sig med andra för allmänna eller enskilda syften, och
  6. religionsfrihet: frihet att ensam eller tillsammans med andra utöva sin religion.

2 kap. 1 § RF

Sidan senast uppdaterad: