Sekretess och informationsutbyte

Myndigheters förebyggande arbete gentemot våldsbejakande extremism berör specifika händelser eller individer. Det innebär att mycket information som samlas i samband med detta arbete omfattas av sekretess och därmed tystnadsplikt.

Här presenteras först generella aspekter av sekretessregleringen och därefter sekretessbestämmelser inom ett urval verksamhetsområden. Slutligen berörs vissa möjligheter till informationsutbyte som finns trots sekretessregleringen.

Bengtsson, H. m.fl. (2018). Ansvar och sekretess i förskola, skola och fritidshem. 8 uppl. Stockholm: Liber.

Bohlin, A. (2015). Offentlighetsprincipen. 9 uppl. Stockholm: Norstedts Juridik.

Clevesköld, L. och Thunved, A. (2018). Sekretess: handbok för socialtjänsten. 5 uppl. Stockholm: Norstedts Juridik.

Karlsson, R. (2015). Samverkan och sekretess: en rättsvetenskaplig studie av myndigheters informationsutbyte vid olyckor och extra­ordinära händelser. Doktorsavhandling. Umeå: Umeå universitet, juridiska institutionen.

Lenberg, E. m.fl. (2010). Offentlighets- och sekretesslagen. En kommentar. Lösbladssystem. Stockholm: Norstedts Juridik.

Olsson, S. (2017). Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola. 6 uppl. Lund: Studentlitteratur.

Rosén, U. och Wahlund, M. (2016). Offentlighet och sekretess inom polisen. Stockholm: Bruun juridik.

Rådman, F. (2018). Uppgiftsutlämnande. Handbok för social­tjänsten. Stockholm: Norstedts Juridik.

SOU 2018:65. Informationsutbyte vid samverkan mot terrorism. Betänkande av Utredningen om informationsutbyte vid samverkan mot terrorism.

Sidan senast uppdaterad: