Sekretess inom vissa områden

Som exempel på sekretessregler ges här en översikt över regleringen inom några områden som kan beröras av våldsbejakande extremism.

Polismyndigheten m.m.

Uppgifter hos polisen kan omfattas av sekretess enligt 18 kap. 1 och 2 §§ offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Dessa sekretessregler syftar till att skydda själva verksamheten, såsom en förundersökning, underrättelseverksamhet och dylikt. Denna sekretess är inte knuten till vissa namngivna verksamheter eller myndigheter, utan gäller för ”uppgifter som hänför sig till förundersökning i brottmål X” eller ”uppgifter som hänför sig till sådan verksamhet som avses i (…) polisdatalagen”. Om uppgifterna lämnas ut från polisen till annan myndighet, innebär det att sekretessen ”följer med” och gäller på samma sätt även hos den mot­tagande myndigheten.

När det gäller uppgifter som angår misstanke om brott finns en regel i 18 kap 3 § OSL som innebär att andra myndigheter än de som ska utreda eller beivra brott (till exempel Polismyndigheten eller Åklagarmyndigheten) ska tillämpa förundersöknings- och underrättelsesekretess när de biträder de brottsbekämpande myndigheterna. Detta innebär att en myndighet som till exempel har upprättat underlag för att kunna göra en polisanmälan om brott kan skydda uppgifterna i den egna verksamheten även innan dessa ingår i en eventuell förundersökning.

Uppgifter inom polisens verksamhet kan även omfattas av sekretess enligt 35 kap. 1 § OSL. Denna sekretessregel finns för att skydda den enskilde så att hen inte ska lida skada eller men, på grund av att uppgifterna sprids. Om både polisens verksamhet och en misstänkt skulle skadas av att en viss uppgift avslöjas, omfattas alltså uppgiften av sekretess enligt både 18 kap. 1 § och 35 kap. 1 § OSL.


Socialtjänsten

Socialtjänstens verksamhet ska bygga på respekt för individens självbestämmande och integritet. Inom socialtjänsten gäller också stark sekretess för uppgifter om enskildas personliga förhållanden enligt 26 kap. 1 § OSL. För privata aktörer (enskilda) som arbetar med socialtjänst gäller inte OSL. För dessa fall finns istället en särskild reglering om tystnadsplikt i 15 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL). Socialtjänstens sekretess kan dock brytas under vissa förutsättningar.


Skolan

Sekretess för utbildningsverksamhet regleras i 23 kap. OSL. Av andra paragrafen framgår att inom skolan (förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan) gäller stark sekretess för uppgifter om enskildas personliga förhållanden inom elevhälsan. Svagare sekretess gäller enligt andra stycket i samma paragraf för ”särskild elevstödjande verksamhet”. Begreppet ska avse särskilt stöd till enskilda elever, utöver det stöd som varje elev ska få inom ramen för den gemensamma undervisningen och sociala samvaron i skolan.

Sidan senast uppdaterad: