Stödjande insatser

Som framgår i föregående avsnitt, kan våldsbejakande extremistisk ideologi ibland leda till att personer begår brott, vilket kan medföra straffansvar. I andra situationer kan frågor uppkomma om hur sådan ideologi ska förhålla sig till samhällets stödjande insatser.

I detta avsnitt berörs särskilt åtgärder med stöd av socialtjänstlagen (2001:453) och lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga.

Andersson, U. och Mattsson, T. (2011). Ungdomar i gäng: social- och straffrättsliga reaktioner. Stockholm: Liber.

Leviner, P. och Lundström, T. (red.) (2017). Tvångsvård av barn och unga: rättigheter, utmaningar och gränszoner. Stockholm: Wolters Kluwer.

Lundgren, L. och Sunesson, P.-A. (2019). Nya sociallagarna. Med kommentarer i lydelsen den 1 januari 2019. 32 uppl. Stockholm: Norstedts juridik.

Mattsson, T. (2019). ”En skadlig miljö”. I: Ryberg-Welander, L. (red.): Rätt, social utsatthet och samhälleligt ansvar. Festskrift till Anna Hollander. 1. uppl. Stockholm: Norstedts juridik.

Regeringens proposition 1979/80:1 om socialtjänsten.

Regeringens proposition 1989/90:28 om vård i vissa fall av barn och ungdomar.

Socialstyrelsen: Socialtjänstens arbete mot våldsbejakande extremism.

Wester, F. (2017). Unga extremister. En rättslig studie av lagens tillämplighet, skydds- och rättssäkerhetsintresset vid vård med stöd av 3 § LVU. Examensarbete vid juridiska fakulteten vid Lunds universitet.

Sidan senast uppdaterad: