Menu

CVE fördelar bidrag

2019-01-21

CVE har fått i uppdrag att under 2020 fördela närmare 10 miljoner kronor som projekt- och verksamhetsbidrag till ideella föreningar, stiftelser samt kommuner och regioner. Syftet med bidraget är att utifrån ett kriminalpolitiskt perspektiv stärka och utveckla det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism.

Center mot våldsbejakande extremism (CVE) är placerat inom Brå och har fått i uppdrag av regeringen (se Brå:s regleringsbrev 2020) att under 2020 fördela närmare 10 miljoner kronor som projekt- och verksamhetsbidrag till ideella föreningar, stiftelser samt kommuner och regioner. Syftet med bidraget är att utifrån ett kriminalpolitiskt perspektiv stärka och utveckla det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism. CVE planerar för genomförande av uppdraget. Mer information om hur och när bidraget kan sökas samt vilka kriterier som gäller kommer så snart det arbetet är slutfört. Målet är att utlysning sker innan sommaren.

För information om bidragets syfte och vilka förutsättningar som gäller, läs mer här: Förordning om statsbidrag för förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism.

Våldsbejakande extremism definieras av säkerhetspolisen som: ”Individer, grupper och organisationer som hålls samman av en ideologi och betraktas som våldsbejakande genom att de utifrån denna förespråkar, främjar eller utövar våld, hot, tvång eller annan allvarlig brottslighet för att uppnå förändringar i samhällsordningen, påverka beslutsfattandet eller myndighetsutövningen eller hindra enskilda individer från att utöva sina grundlagsfästa fri- och rättigheter”.

Säkerhetspolisen bedömer att det finns tre våldsbejakande extremistmiljöer i Sverige: vit makt-miljön, den autonoma miljön och den våldsbejakande islamistiska miljön. Extremistmiljöernas metoder innebär inte bara en risk för attentat, utan riskerar i förlängningen också att tysta samhället och långsiktigt undergräva demokratin och rättsstaten. Det finns även individer som inte tillhör någon gruppering eller miljö men som motiveras av våldsbejakande högerextrema, islamistiska eller vänsterextrema ideologier.

Projektens inriktning ska vara förenliga med CVE:s uppdrag, läs mer här om CVE:s uppdrag här.

Med en kriminalpolitisk utgångspunkt menas förebyggande insatser som syftar till att a) förhindra att individer i riskzonen involveras eller b) redan involverade individer i våldsbejakande extremistiska miljöer inte begår brott samt c) förmås lämna dessa miljöer. Utifrån Sveriges strategi mot terrorism och våldsbejakande extremism hamnar de förebyggande insatserna i område 3, insatser till individer i riskzonen för radikalisering, samt i område 4, stöd att lämna våldsbejakande extremistiska rörelser.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) hade till och med 2019 i uppdrag att fördela bidrag för verksamhet som värnar demokratin mot våldsbejakande extremism. Detta bidrag finns inte längre kvar. MUCF ansvarar dock för all hantering, såsom slutrapportering, av tidigare beviljade projekt. För mer information se MUCF:s hemsida.

Vid frågor kontakta CVE:s handläggare Helena Bunner via e-post: helena.bunner@cve.se eller telefon: 08-527 44 204.

Sidan senast uppdaterad: