Menu

Rapport om transnationella kopplingar


På uppdrag av CVE har Försvarshögskolan tagit fram en rapport som beskriver svenska extremistmiljöers transnationella kopplingar.

Den nya kunskapsöversikten Gränslös extremism - en studie om transnationella kopplingar till svenska radikala miljöer lyfter de internationella kontakternas roll inom de tre svenska extremistmiljöerna – den radikalislamistiska-, den radikalnationalistiska- och den autonoma miljön.

Studiens övergripande syfte är att belysa och beskriva miljöernas ideologiska, operationella och finansiella kopplingar till utländska statliga samt icke-statliga aktörer. En slutsats är att de svenska extremistmiljöernas transnationella kopplingar riskerar att verka förmågehöjande för respektive miljö i samtliga avseenden, och bidrar till ett långsiktigt hot mot Sverige.

Sidan senast uppdaterad: