Regeringsuppdrag till CVE om skolan


För att stärka arbetet mot våldsbrott i skolan har regeringen den 23 juni gett Brottsförebyggande rådet (Brå), myndigheten som CVE är placerat inom, två nya uppdrag. Brå ska kartlägga grövre våldsbrott i skolan och CVE ska stärka det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism i skolan.

CVE uppdras att ta fram ett metodstöd och ett informationsmaterial om våldsbejakande extremism och radikaliserings- och rekryteringsprocesser. Stödet ska vara särskilt anpassat för att kunna användas inom skolväsendet. CVE ska även genomföra riktade informationsinsatser till skolpersonal och andra relevanta aktörer. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 1 december 2023. Brå ska parallellt kartlägga omfattningen och utvecklingen av grövre våldsbrott i skolan. Detta uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 27 mars 2024.

Regeringen har även den 23 juni offentliggjort att Jonas Trolle, chef för CVE, utsetts till särskild utredare för hur säkerheten i skolan kan förbättras. Uppdraget är knutet till Jonas Trolle som person och inte till CVE. Detta uppdrag ska delredovisas senast den 15 februari 2023 och slutredovisas senast den 31 augusti 2023.

Sidan senast uppdaterad: