Menu

Expertgrupp

CVE:s expertgrupp består av forskare med lång erfarenhet från ämnesområden som har betydelse för CVE:s verksamhet. Expertgruppens roll är att bidra med vetenskaplig rådgivning till centret. Nedan kan du läsa mer om expertgruppens ledamöter.

Mohammad Fazlhashemi

Mohammad Fazlhashemi

Mohammad Fazlhashemi är professor i islamisk teologi och filosofi vid Uppsala universitet. Hans avhandling handlade om realpolitiskt tänkande i muslimsk politisk idétradition under 1100-talet och dess koppling till teologiska och rättsliga föreställningar. Därefter har han forskat om politisk islam och framväxten av olika strategier för ny- och omtolkningar bland muslimska tänkare mot bakgrund av globaliserings- och modernitetsproblematiken.

Marianne Kristiansson 

Marianne Kristiansson

Marianne Kristiansson är leg. läkare, specialist i rättspsykiatri, anestesiologi och smärtlindring samt professor i rättspsykiatri. Hon är överläkare på Rättsmedicinalverket samt forskargruppsledare och enhetschef vid Karolinska institutet där hon leder en forskargrupp inriktad på riskbeteende i samhället och våld ur ett folkhälsoperspektiv. Målet med den forskning Mariannes grupp bedriver är att generera samhällsnyttig kunskap om kontextspecifika risk- och skyddsfaktorer för våldsamt beteende. Sedan 2001 ger hon även kursen Rättspsykiatrisk utredning och vård för blivande specialistläkare inom psykiatri och rättspsykiatri samt ger utbildningar om våld i nära relation.

Heléne Lööw

Heléne Lööw

Heléne Lööw är docent i historia vid Uppsala universitet, med särskild inriktning på våldsbejakande extremism och samhällsskydd. Hon forskar kring nationalsocialism, fascism, intolerans, hatbrott samt samhällets motreaktion.

Christer Mattsson

Christer Mattsson

Christer Mattsson är doktor i pedagogiskt arbete och föreståndare för Segerstedtinstitutet som arbetar för att bidra till ökad kunskap kring förebyggande arbete mot våldsbejakande ideologier och rasism. Han ligger även bakom Toleransprojektet, som är en pedagogisk modell för att förebygga social oro bland ungdomar i skolan. Mattssons forskning fokuserar på radikaliseringsprocesser hos personer som är eller har varit aktiva i vitmaktmiljöer.

Titti Mattsson

Titti Mattsson

Titti Mattsson är professor i offentlig rätt och är verksam som forskare samt lärare vid Juridiska fakulteten vid Lunds universitet. Övergripande kan hennes forskning beskrivas behandla rättsliga, sociala och etiska frågor rörande offentligrättslig verksamhet inom socialtjänst och hälso- och sjukvård.

Magnus Ranstor

Magnus Ranstorp

Magnus Ranstorp är docent i statsvetenskap och har nära nog 30 års erfarenhet av att arbeta med och forska kring att motverka terrorism och våldsbejakande extremism. För närvarande är han verksam som forskningsledare vid Försvarshögskolans Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier (CATS) och kvalitetsansvarig för EU:s Radicalisation Awareness Network - Centre of Excellense (RAN CoE). Därutöver har han genom sin karriär bland annat varit med och grundat och utvecklat Centre for the Study of Terrorism & Political Violence vid University of St Andrews i Skottland, samt varit verksam som rådgivare och expert i terrorfrågor inom flera internationella sammanhang.

Amir Rostami

Amir Rostami

Amir Rostami är postdoktoral forskare i sociologi vid Stockholms universitet. Han har tjänstgjort som föreståndare vid Polismyndigheten med särskilt fokus på organiserad brottslighet och gängproblematik. Rostami var tidigare senior rådgivare hos Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism.

Magnus Wennerhag

Magnus Wennerhag

Magnus Wennerhag är professor i sociologi vid Södertörns högskola. Han forskar om sociala rörelser, politiska protester och politiskt våld. Wennerhag har bland annat bedrivit forskning om radikala vänsterrörelser i Sverige och andra europeiska länder samt om myndigheters brottsförebyggande åtgärder mot politiskt motiverat våld och radikalisering.

Sidan senast uppdaterad: 2021-04-26