Verksamhet

Center mot våldsbejakande extremism startade sin verksamhet den 1 januari 2018.

I enlighet med Brås instruktion ska centret från i huvudsak kriminalpolitiska utgångspunkter stärka och utveckla det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism. Ytterst syftar verksamheten till att förebygga ideologiskt motiverad brottslighet och terrorism.

Centret ska

  • främja utvecklingen av förebyggande arbete på nationell, regional och lokal nivå,
  • verka för en högre grad av samordning och effektivitet i det förebyggande arbetet,
  • ge behovsanpassat stöd till kommuner, myndigheter och andra aktörer som i sin verksamhet hanterar frågor om förebyggande av våldsbejakande extremism,
  • samla och sprida kunskap om förebyggande av våldsbejakande extremism baserad på forskning och beprövad praktik samt verka för en kunskapsbaserad praktik.

Den första tiden kommer centret att inventera behov och prioriteringar vad gäller exempelvis stöd- och kunskapsmaterial hos yrkesverksamma i deras arbete för att förebygga våldsbejakande extremism. Centret kommer att besöka områden i Sverige med utmaningar kring våldsbejakande extremism, samt genom nätverksmöten och workshops kartlägga målgruppernas behov. Centret kommer att föra dialog med nationella och regionala aktörer för att identifiera hur en högre grad av samordning och effektivitet i det förebyggande arbetet kan stärkas.

I regeringens uppdrag ingår att Brå ska redovisa hur ett förstärkt stöd avseende individrelaterade åtgärder gentemot till exempel avhoppare och återvändare kan tillgodoses och vilket stöd centrets verksamhet kan bidra med. Uppdraget redovisades 28 mars 2018.

Sidan senast uppdaterad: 2018-12-20