Demokratisk verksamhet

Alla organisationer som får bidrag från oss måste ha en verksamhet som följer demokratins idéer. Vi ställer krav på att organisationen inte strider mot principen om alla människors lika värde. Vi granskar att organisationen till sin struktur är demokratisk och att verksamheten bedrivs i enlighet med demokratins idéer.

Vad vi granskar

Ideella organisationer måste ha stadgar som reglerar arbetet på ett demokratiskt sätt. De måste också ha en demokratisk uppbyggnad och i sin verksamhet respektera demokratins idéer, jämställdhet och förbud mot diskriminering.

Det innebär bland annat att:

 • Medlemskapet i en organisation är frivilligt.
 • Medlemmarna enlig stadgarna har möjligheter att påverka verksamheten.
 • Medlemmarna har beslutanderätt över verksamheten genom att de kan delta på möten och rösta i frågor om ansvarsfrihet, stadgeändring och upplösning.
 • Medlemmarna utser en styrelse eller motsvarande. Styrelsen eller motsvarande har sedan mandat att ta beslut om verksamheten och ekonomin mellan årsmötena.
 • Medlemmarna utser en revisor.
 • Organisationen är självständig.

Utöver demokratisk uppbyggnad ska organisationen i sin verksamhet respektera demokratins idéer inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering. Vi tolkar detta som att både syftet med organisationen och den verksamhet som bedrivs ska vara förenlig med principen om alla människors lika värde. Organisationerna ska bedriva en verksamhet som främjar demokratin i samhället.

Det kan bland annat innebära att:

 • I beslutade dokument (stadgar, årsmötesprotokoll, programförklaringar), på webbsidor kopplade till organisationen, i social media, ska det inte finnas skrivningar eller på annat sätt uttryckas sådant som strider mot gällande lagstiftning (exempelvis yttrande- eller tryckfrihetslagstiftningen, diskrimineringslagstiftning).
 • Företrädare för organisationen ska respektera alla människors lika värde och inte uttrycka sig på ett sätt som nedvärderar eller hetsar mot olika grupper i samhället (grundat på kön, könsuppfattning eller identitet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, etnicitet eller funktionsnedsättning)
 • Inbjudna föreläsare ska respektera alla människors lika värde och inte uttrycka sig på ett sätt som nedvärderar eller hetsar mot olika grupper i samhället (grundat på kön, könsuppfattning eller identitet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, etnicitet eller funktionsnedsättning).
 • Den verksamhet som bedrivs ska inte verka exkluderande för människor grundat på kön, könsuppfattning eller identitet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, etnicitet eller funktionsnedsättning om det inte finns godtagbara skäl.

Vi tar ställning till om organisationen och verksamheten kan anses vara demokratisk genom att kontrollera underlag som:

 • stadgar
 • årsmötesprotokoll
 • verksamhetsberättelse
 • ekonomisk redovisning
 • övriga policydokument
 • föreningens webbsida och social media
 • eventuell nyhetsrapportering

Om något blir fel eller om vi får in nya uppgifter

Om vi efter att vi har fattat ett beslut om bidrag får information som indikerar att en organisation av någon anledning inte uppfyller förordningarnas krav kan vi inleda en särskild granskning. Vi kontaktar då organisationen och frågar hur de ställer sig till den information som vi har fått in och vi begär att få in de underlag som vi behöver för att kunna fatta ett välgrundat beslut.

Om det då visar sig att organisationen inte uppfyller demokrativillkoren kan vi antingen villkora bidraget, stoppa utbetalningar eller kräva tillbaka hela eller delar av det utbetalade bidraget.