Handläggning av bidragsansökning

Viktigt att tänka på när ni skickar in er ansökan

 • Ansökan måste komma in i tid. Vi godkänner inte sena ansökningar.
 • Ansökan ska uppfylla villkoren. Läs dem noga Länk till annan webbplats. för att försäkra er om ni är behöriga att söka bidraget. Obehöriga ansökande avslås eller avvisas.
 • Det är viktigt att ni finns tillgängliga under handläggningstiden. Handläggningen av inkomna projektansökningar kan ta upp till tre månader, eller ännu längre under semesterperioder.
 • Under handläggningen kan vi be er komplettera vissa uppgifter. Då skickar vi oftast ett mejl till ansökans kontaktperson via ansökningssystemet. Se därför till att ni har fyllt i aktuella kontaktuppgifter till kontaktpersonen.

Bedömning av ansökan

Ansökan om projektbidrag sker i konkurrens med andra sökande. Även om ett projekt är bra kan det finnas andra som bedöms vara ännu bättre. Vi bedömer ansökans kvalitet utifrån olika bedömningsgrunder:

Syfte och relevans

Vi bedömer om:

 • Projektet är relevant i förhållande till förordningens syfte.
 • Valda målgrupper är relevanta för projektets mål och syfte.
 • Projektet är nyskapande, saknar annan finansieringsmöjlighet samt tar fram en kunskap som kan ha värde för utvecklingen av arbetet.

Kvalitet

Vi bedömer om:

 • Projektets mål, aktiviteter, metoder, resultat och budget hänger ihop på ett trovärdigt sätt.
 • Alla projektets faser är väl beskrivna och kvalitativa (förberedelse, genomförande, uppföljning, utvärdering).
 • Målgruppen deltar i projektplaneringen och har en roll i projektet under projektets gång.
 • Projektet är skäligt utifrån kostnadssynpunkt.
 • Resultat och effekter

Vi bedömer om:

 • Det förväntade resultatet är relevant
 • Projektresultaten tas tillvara inom organisationen på ett strukturerat sätt.
 • Metoderna för projektresultatens spridning utanför organisationen är ändamålsenliga.

För de ansökningar som bedöms ha tillräcklig kvalitet för att gå vidare kontrollerar vi demokrativillkor, samarbeten och behov av kompletteringar. Efter att ha bedömt ansökningarnas kvalitet så väljer vi ut de ansökningar som fått bäst resultat i konkurrens med de andra ansökningarna. Dessa går vidare i ansökningsprocessen, och vi kontrollerar då att de uppfyller övriga villkor enligt nedan.

Demokratikrav

Om ni går vidare i ansökningsprocessen kommer vi att granska er organisations demokratiska verksamhet. Det är viktigt att ni uppfyller alla våra demokratikrav. Gör ni inte det är det en grund för avslag. Se mer under rubriken Demokratisk verksamhet.

Samarbetspartners

Om ni i er ansökan anger samarbetspartners kommer vi, om ni går vidare i ansökningsprocessen, att be dem bekräfta sin roll i projektet.

Kompletteringar

Vi har rätt att kräva in de underlag som behövs för att kunna pröva ansökan. Om vi bedömer att något saknas i er ansökan, men att ansökan ändå håller en viss kvalitet som gör att den bör gå vidare i ansökningsprocessen, så begär vi in kompletteringar från er. Kompletterar ni inte er ansökan i tid bedömer vi den i befintligt skick.

Efter handläggningen får ni ett beslut om ert projekt får bifall eller avslag.

Föredragning för beslutande chef

Beslut tas av Brå:s generaldirektör efter föredragning av handläggare. Har ni frågor om beslutet är ni välkomna att kontakta handläggaren som har föredragit ärendet.

Vid avslag

Enligt den förordning Länk till annan webbplats. som reglerar myndighetens bidragsbeslut får besluten inte överklagas. I beslutet som kommer till er via mail anger vi skälet till att ni inte har beviljats medel för projektet.

Vid bifall

Vid bifall mailas ett beslutsbrev som anger vad ni har fått bidrag för. Det är viktigt att ni läser beslutsbrevet noga. Pengarna är villkorade och ska användas inom projektet i enlighet med vad som anges i beslutsbrevet och vad ni angett i ansökan. Vill ni göra ändringar i er projektplan eller projektbudget ska ni alltid först kommunicera och få dessa ändringar godkända av oss. Om ni inte gör det kan ni bli återbetalningsskyldiga med hela eller delar av beloppet.

Återrapportering

De projekt som fått bifall behöver berätta hur det går under projektets gång och vid avslut.

Under tiden som projektet fortgår

Ibland går allt inte exakt som planerat, och ni kanske kommer på saker som kan göras bättre eller behöver justeras. Vill ni ändra projektets innehåll eller budgetens disponering under projektets gång måste ni höra av er till oss och stämma av så att det är okej. Gör det innan ni utför ändringarna, så att ni inte riskerar att bli återbetalningsskyldiga för att villkoren i beslutet inte har följts.

Eventuellt kommer ni tilldelas en kontaktperson på CVE som följer ert projekt och kan fungera som bollplank. Vi kan också komma att kontakta er för att komma på besök och se hur det går för projektet.

När projektet är slut

Senast tre månader efter projektets slutdatum ska ni lämna en slutrapport till CVE. Detta görs i samma system som ni gjorde er ansökan i. Eftersom alla projekt söks och godkänns per år, även om de är tänkta att pågå mer än ett år, lämnas en slutrapport in för varje år. I slutrapporten lämnar ni dels en ekonomisk redovisning, dels en redogörelse för hur bidraget har använts i förhållande till syftet och villkoren för bidraget. Om bidragsbeloppet överstiger fem prisbasbelopp måste ni anlita en godkänd eller auktoriserad revisor för granskningen av projektets ekonomi. Du kan kontrollera att revisorn ni anlitat är godkänd eller auktoriserad på Revisorinspektionens webbsida Länk till annan webbplats..

Om ni inte har använt hela beloppet betalar ni tillbaka det som inte använts.

Observera att ni kan bli återbetalningsskyldiga med hela eller delar av beloppet. CVE kan kräva tillbaka bidraget om:

 • Det har lämnats felaktigt eller med för högt belopp på grund av att vi har fått oriktiga uppgifter av er eller att bidraget har blivit felaktigt av något annat skäl och ni borde ha insett det.
 • Villkoren i beslutet inte har följts.
 • Ni inte redovisar på det sätt som beskrivs i beslutsbrevet.

När er slutrapport är godkänd kommer ni få ett beslut om detta via mail.