Foto på Sveriges riksdagshus.

Regeringsuppdrag (Ju2023/01903)

Förstärkt nationell samverkan och samordning för att förebygga radikalisering och våldsbejakande extremism

CVE fick den 28 augusti 2023 ett regeringsuppdrag om förstärkt nationell samverkan och samordning för att förebygga radikalisering och våldsbejakande extremism mot bakgrund av att Sverige befinner sig i ett försämrat säkerhetsläge. Säkerhetspolisen höjde den 17 augusti hotnivån från 3 (förhöjt hot) till 4 (högt hot) på en femgradig skala. Beslutet beror, enligt Säkerhetspolisen, inte på någon enskild händelse utan ska ses i ett långsiktigt och strategiskt perspektiv.

I uppdraget ingår att:

 • Stärka samverkan mellan nationella myndigheter.
 • Utveckla samordningen mellan den nationella, regionala och lokala nivån.
 • Stärka och utveckla dialogen mellan myndigheter och trossamfunden och andra aktörer i det civila samhället.

Uppdraget inleds direkt och ska ske i samverkan med:

Dialog ska föras med trossamfund och andra relevanta aktörer, till exempel med föreningar och organisationer i det civila samhället och med Sveriges Kommuner och Regioner.

Senast den 29 augusti 2024 ska uppdraget redovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet).

Aktiviteter:

Myndighetsgruppen möts regelbundet under kommande år med syfte att samla en nulägesbild, samt lyfta behov och utvecklingsfrågor. Deltagande myndigheter:

 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 • Myndigheten för stöd till trossamfund
 • Myndigheten för psykologiskt försvar
 • Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
 • Polismyndigheten
 • Socialstyrelsen
 • Säkerhetspolisen
 • Sveriges kommuner och regioner
 • Möte 1. 2 oktober, 2023
 • Möte 2. 13 november, 2023
 • Möte 3. 11 december, 2023
 • Möte 4. 22 januari, 2024
 • Möte 5. 4 mars, 2024

Övriga möten

 • Bilaterala möten med CVE och andra myndigheter för att samordna oss i de olika regeringsuppdragen.
 • Det nationella nätverket för kommunala samordnare mot våldsbejakande extremism sammankallas den 27 oktober 2023.
 • Dialogmöte med Länsstyrelsen 13 november 2023.
 • Nätverket för samordnare 15 december 2023.
 • Nätverket för samordnare 1 mars.
 • Workshop 15 april med myndigheterna i regeringsuppdraget samt SKR om strategisk kommunikation och den nya nationella strategin mot våldsbejakande extremism och terrorism.

Regeringsuppdraget presenterades 28 augusti av justitieminister Gunnar Strömmer.