Foto på Sveriges riksdagshus.

Regeringsuppdrag (Ju2024/00024)

Införliva den nationella strategin mot våldsbejakande extremism

Regeringen gav den 9 januari 2024 Brottsförebyggande rådet (Brå) genom Center mot våldsbejakande extremism (CVE), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Polismyndigheten och Säkerhetspolisen i uppdrag att vidta åtgärder för att införliva den strategi som läggs fram i skrivelsen Nationell strategi mot våldsbejakande extremism – förebygga, förhindra, skydda och hantera (skr. 2023/24:56) i sina respektive verksamheter.

Strategin delas in i fyra strategiska områden: Förebygga våldsbejakande extremism och terrorism, Förhindra terroristattentat och andra ideologiskt motiverade brott, Skydda samhällets människor och funktioner samt att Hantera situationen under och efter ett attentat.

I uppdraget ingår att:

  • Det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism bör integreras i det brottsförebyggande arbetet.
  • Minska tillväxten av våldsbejakande extremism och terrorism.
  • Minska risken för att barn och unga som radikaliseras och rekryteras till våldsbejakande extremism och terrorism.
  • Stärka motståndskraften mot falska uppgifter, rykten och desinformation.

Det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism och terrorism syftar till att systematiskt och kunskapsbaserat arbeta mot extremismens och terrorismens bakomliggande orsaker. Det syftar även till att förebygga att extremistmiljöerna rekryterar fler personer.

Uppdraget inleds direkt och ska ske i samverkan med:

  • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
  • Polismyndigheten
  • Säkerhetspolisen

Även om de fyra myndigheterna har olika uppgifter och ansvarsområden behöver strategins områden hanteras som en helhet för att arbetet ska kunna bli framgångsrikt. Detta gäller särskilt i myndigheternas stöd till kommuner för åtgärder inom strategins olika områden.

Myndigheterna ska under genomförandet av uppdraget samverka med varandra samt med andra för uppdraget centrala aktörer inom de fyra områden som anges i strategin, bland annat inom ramen för Samverkansrådet mot terrorism och i andra för uppdraget relevanta samverkansforum och nätverk. Myndigheterna ska i utvecklingen av stödet till kommuner ha dialog med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Redovisning

CVE, MSB, Polismyndigheten och Säkerhetspolisen ska senast den 20 februari 2025 lämna varsin delredovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Justitiedepartementet och Försvarsdepartementet).