CVE_Metodstöd_följa upp

Följa upp insats

Sista delen i metodstödet är att följa upp de individuella mål som har formulerats i insatsen, samt hur väl dessa mål har uppnåtts. Avstämningar och uppföljning med individen sker regelbundet under insatstiden. Vid avslutad insats finns olika metoder att använda som mäter förändring. Använd de uppföljningsmetoder som är implementerade i din kommun.

Ett exempel på en skala för att mäta förändring för barn och unga finns i Socialstyrelsens ”Metodstöd för BBIC (Barn behov i centrum)”:

Följa upp
Följa upp
En viktig del i uppföljningen är att ta reda på vad individen själv arbetar vidare med i vardagen och om det finns ytterligare behov av stöd. Förutom att upprepa och sammanfatta målet med insatsen kan följande frågor ställas:

Följa upp 2
Följa upp 2