CVE_Metodstöd_Genomföra insats

Genomföra insats

Det fjärde steget i metodstödet fokuserar på genomförandet av insats. Det är socialtjänsten som beslutar om insats tillsammans med individen, barnet/den unge och dess vårdnadshavare. Berörda aktörer som ska stötta individen involveras under insatsprocessen. Insatsen ska vara konkret och det ska framgå när, var och hur aktiviteten ska ske, samt vilka som ska medverka och vem som ansvarar för vad. Insatserna kan vara både på kort sikt och på lång sikt beroende på behovet.

Utifrån uppdraget bryter ni i detta skede ned det övergripande målet med insatsen till delmål. Exempel på övergripande mål med insatsen kan vara:

  • Stärka individens motivation och möjlighet till positiv förändring.
  • Reducera/minska risk och oro för radikalisering. Om individen är involverad i en våldsbejakande miljö kan det handla om att stärka relationer utanför miljön, till exempel genom andra sociala relationer, utbildning, arbete eller fritidsaktiviteter.
  • Stärka individens motståndskraft inför negativa påverkningar. Det kan innebära att tillhandahålla verktyg som hjälper individen att hantera vardagssituationer och konflikter.

Formulera gärna delmål som är mätbara (exempelvis SMART-mål) [1] i syfte att lättare kunna se att det sker en förändring för individen.

[1] Ett SMART-mål kännetecknas av att det är Specifik, Mätbart, Accepterat, Realistiskt och Tidsatt.

Att tänka på

  • Använd gärna en tidslinje och whiteboard när ni formulerar mål på vägen.
  • Längden på insatsen varierar beroende på individens behov, men räkna med 5–10 samtal á 1 - 1,5 timme.
  • Avsätt gärna två timmar för det första uppstartsmötet.

Andra samtalsstöd att använda (se bilagor)

  • Här kan du med fördel använda livshjulet för att se vilket område som individen vill börja arbeta med i insatsen. Om detta är gjort sedan tidigare kan ni fortsätta arbeta igenom de olika livsområdena.
  • Nätverkskartan kan användas för att på ett tydligt och enkelt sätt få en överblick över hela det sociala nätverk som finns runt individen.
  • GROW-modellen kan användas för att skapa en struktur och riktning i varje samtal.

Frågor
FrågorFrågor
Frågor

Frågor
Frågor