Livshjulet

Livshjulet är ett verktyg som kan användas för att skapa en visuell bild av ett nuläge. Livshjulet, även kallat livskompassen används till exempel inom ACT (Acceptance Comittment Therapy). Detta verktyg kan användas i olika delar av processkartan. I början av utredningen, vid utformning av uppdrag och under insats.

Genom att analysera nuläget med hjälp av livshjulet blir det lättare att få syn på var det ”skaver” och vart obalanserna är i livet. När ni tillsammans har identifierat vilken eller vilka delar i livet som individen vill börja titta närmare på kan du ta hjälp av frågebatteriet i metodstödet. När detta är gjort kan livshjulet användas för att skapa en riktning och identifiera mål – både på kort och lång sikt. Statens institutionsstyrelse (SiS) har i sitt samtalsstöd vid våldsbejakande extremism, använt livskompassen för att formulera mål inom olika livsområden.

Avsätt 2 timmar till första delen/analys av nuläget, eller dela upp i olika samtal.


Instruktioner

 1. Dela in livshjulet i olika bitar
  Varje "tårtbit" ­representerar en del av livet. Individen väljer själv vilka delar. Till exempel familj, skola, hälsa, relationer, ekonomi och fritid
 2. Hur nöjd är individen med varje del i dag?
  Hur upplever individen detta område idag (0= inte alls bra, 10 utmärkt). Använd mallen på nästa sida och färglägg enligt skattningen. Ju längre ut mot yttre ­gränsen, desto nöjdare.
 3. Se på helheten - hur ser livshjulet ut just nu?
  Vilka delar är i obalans? Vad påverkar vad? Om individen exempelvis sätter en låg skattning inom ”Familj” kan ni med fördel använda nätverkskartan för att se vilken betydelse, positiv som negativ olika personer har i individens liv.
 4. Fundera över önskat läge
  Gå systematiskt igenom alla tårtbitarna och låt individen skriva ned tre konkreta exempel på önskat läge för varje område.
 5. Vilken del i livshjulet är viktigast för individen att börja med?
  Låt individen själv bestämma vilken del av livshjulet ni arbetar vidare med. Använd gärna frågorna under utredningsdelen i metodstödet för att fördjupa det område individen valt. Ta gärna hjälp av frågorna nedan för att utforska individens möjlighet och motivation till förändring.


Exempel på ett livshjul

Illustrerad cirkel med tårtbitar

Mall för livshjul

Illustrerad cirkel med tomma tårtbitar

Att tänka på
Att tänka på


Fler stödverktyg