Stödmaterial

Mörk siluett av man som går i trapp

Att möta och hantera frågor kring våldsbejakande extremism kan upplevas som svårt och utmanande. För många yrkesverksamma är det en fråga som sällan kommer upp, men när den väl gör det kan det skapa osäkerhet kring hur ärendet bäst ska hanteras. Vilka frågor kan ställas? Vilka kan kontaktas? Vilket stöd – socialt som juridiskt – finns det att få? Och vad är egentligen våldsbejakande extremism och radikalisering?

För att hjälpa yrkesverksamma som känner oro för en individ som är på väg eller redan är en del av en våldsbejakande miljö har Center mot våldsbejakande extremism (CVE) tagit fram ett metodstöd. Syftet är att erbjuda ett kvalitativt stöd som yrkesverksamma kan använda vid hantering och utredning av oro för våldsbejakande extremism. Syftet är också att öka kunskapen hos socialtjänst, polis, skola och andra berörda aktörer om vilka faktorer som påverkar en individs radikaliseringsprocess.

Metodstödet består av tre delar:

  • Den första delen är en processkarta som fokuserar på olika steg att bedöma oro för våldsbejakande extremism. Den är indelad i fem steg: hantering av oro (orosanmälan), förhandsbedömning av oro, utredning av oro, genomförande av insats och uppföljning. Processkartan följer socialtjänstens regelverk för myndighetsutövning.
  • Till processkartan följer del två, ett samtalsstöd som inkluderar frågor att ställa och saker att tänka på under varje steg i processkartan. Det riktar sig främst till socialtjänsten, men kan också användas av andra yrkesverksamma som känner oro för en individ.
  • Den tredje delen är det här stödmaterialet som fungerar som ett kunskapshöjande stöd under arbetet med metodstödet. För att göra stödmaterialet tillgängligt och lättläst finns det inga referenser i texten. Om du är intresserad av att ta del av forskningen som ligger till grund för stödmaterialet finns det en bilaga som följer med metodstödet.

Vad menar vi med oro för våldsbejakande extremism?

Oro kan innebära att ha kännedom om att en individ radikaliserats, men också en mer allmän känsla av att någonting inte står rätt till. Det kan vara någonting som du som yrkesverksam upplever i mötet med en individ, men också om oro som kommit från andra i individens närhet (som hens familj och vänner). Att känna oro för en individ är att vara omtänksam och att agera är att vilja hjälpa dennes livssituation. Vi rekommenderar alltid att agera på oro. Först genom att tala med individen, dess anhöriga och/eller andra personer som är i kontakt med individen. Men ibland kan även en orosanmälan till socialtjänsten vara nödvändig.

Det kan vara svårt att veta hur man ska börja, vad man ska titta efter och hur situationen ska hanteras. Metodstödet är ett stöd i att hantera osäkerhet och skapa bättre förutsättningar för att bedöma oro för radikalisering och våldbejakande extremism. Kunskap är viktigt för att skapa större säkerhet och trygghet i det egna agerandet. Parallellt uppmuntrar vi till samverkan mellan andra i er kommun, det kan vara lokala samordnare mot våldsbejakande extremism i kommunen, men även aktörer i lokalsamhället, exempelvis lokal polis. CVE finns också tillgängliga vid behov av stöd och rådgivning.

Såhär använder du stödmaterialet

Stödmaterialet kan användas på flera sätt. Det kan läsas i sin helhet för att få en grundläggande ämnesintroduktion. Det kan också användas för att hantera specifika frågor som dyker upp under arbetets gång och fungera som ett stöd i mötet med individen. Stödmaterialet kan även vara till hjälp för att få en övergripande förståelse av lagstiftningen inom området samt de risk- och skyddsfaktorer som omfattar frågor kring radikalisering och våldsbejakande extremism. Texten är dock inte heltäckande och den kan behöva kompletteras med annan information om en individ, dess miljö eller om våldsbejakande miljöer.

Stödmaterialet riktar sig till en bred grupp yrkesverksamma som kan komma i kontakt med en individ där det finns oro för radikalisering och våldsbejakande extremism. Det betyder att stödmaterialet, i sin helhet, kanske inte är lika relevant för alla.

Stödmaterialets uppdelning

Kapitel två ger en översikt av ämnet våldsbejakande extremism. Vi definierar vad våldsbejakande extremism och radikalisering är, samt ger en kort introduktion till de tre våldsbejakande miljöerna i Sverige. Vi visar också hur våldsbejakande extremism överlappar med annan form av brottslighet, som organiserad brottslighet och hedersproblematik.

Kapitel tre riktar fokus mot lagstiftning och informationsdelning. Ett viktigt ledord genom hela metodstödet är samverkan och i det här kapitlet visar vi vilka juridiska möjligheter det finns att dela information mellan myndigheter. Även om fokus ligger på socialtjänsten och polisen är stödet även relevant för andra aktörer, som skola, psykiatri och hälso- och sjukvård.

Kapitel fyra vänder blicken mot individen. Här belyses riskfaktorer som kan öka risken för att en individ blir en del av en våldsbejakande miljö, men också skyddsfaktorer som kan minska risken. Betoning ligger på vikten av att förstå individens livssituation ur ett helhetligt perspektiv. Det här kapitlet riktar sig både till socialsekreterare och till andra yrkesverksamma som arbetar förebyggande.