Våldsbejakande åsikter - ett skäl för arbetsrättsliga åtgärder?

Kan arbetstagares kopplingar till våldsbejakande extremism ha betydelse arbetsrättsligt? Vilka möjligheter finns för arbetsgivare att vidta arbetsrättsliga åtgärder, såsom omplacering, uppsägning eller avskedande?

CVE har tagit fram ett PM där ett urval domar från Arbetsdomstolen (AD) som till viss del kan vara vägledande för arbetsgivare som funderar över hur kopplingar till våldsbejakande extremism kan ha betydelse arbetsrättsligt presenteras. Det är tänkt som ett stöd för arbetsgivare som undrar hur de ska hantera situationer där arbetstagare uttrycker våldsbejakande extrema åsikter eller har kopplingar till våldsbejakande extremistiska organisationer.

Huvudpunkter

  • Möjligheten för en arbetsgivare att omplacera, säga upp eller avskeda en arbetstagare enbart på grund av att arbetstagaren har våldsbejakande extrema åsikter eller kopplingar till våldsamma extremistiska organisationer bedöms vara svår.
  • För sådana arbetsrättsliga åtgärder måste det i regel föreligga andra skäl, såsom arbetstagarens eventuella brott, samarbetssvårigheter eller misskötsel av arbetsuppgifter.

Ladda ner översikten här

Våldsbejakande åsikter - ett skäl för arbetsrättsliga åtgärder? En översikt av domar i Arbetsdomstolen

Kan arbetstagares kopplingar till våldsbejakande extremism ha betydelse arbetsrättsligt?

Rättspraxis

Domar om vård enligt LVU i ärenden med koppling till våldsbejakande extremism

En översiktlig bild av de faktorer som har haft betydelse för domslut gällande vård enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), i ärenden där det funnits kopplingar till våldsbejakande extremism.

Rättspraxis
Kommunalt arbete