Skolattacker

Under de senaste åren har det skett skolattacker med koppling till våldsbejakande extremism. CVE:s olika målgrupper efterfrågar ofta stöd i dessa frågor.

Centrets mobila stödteam har kontakt med många yrkesverksamma som känner oro för elever och ger stöd i hur de ska bemöta och hantera oron. Delar av det arbetet kan beröra frågor om skolattacker. Inom det mobila stödteamet samlar vi kunskap och erfarenheter och utvecklar ett stöd som även kan användas i det förebyggande arbetet gällande skolattacker.

Rekommendationer för stöd till yrkesverksamma

Regeringen har gett Brå, inom ramen för verksamheten vid Center mot våldsbejakande extremism (CVE) vid myndigheten, i uppdrag att ta fram ett metodstöd och ett informationsmaterial om våldsbejakande extremism och radikaliserings- och rekryteringsprocesser. Stödet är särskilt anpassat för att kunna användas inom skolväsendet och blir ett viktigt verktyg för att förebygga skolattacker. Läs mer om metodstödet här.

Rekommendationer för samverkan mellan myndigheter

Parallellt med detta sammankallar CVE en arbetsgrupp som arbetar med att ta fram rekommendationer för samverkan gällande skolattacker för att få ett större helhetsgrepp på arbetet mot våld i skolväsendet. Den består av representanter från Polismyndigheten, Skolverket, Socialstyrelsen, Sveriges kommuner och regioner (SKR) samt Säkerhetspolisen.

Utredning om skolsäkerhet

Regeringen har även tillsatt en särskild utredare som ska utreda och lämna förslag till åtgärder för att förbättra arbetet med säkerhet i skolväsendet. Syftet med utredningen är att barn, elever, lärare, rektorer och annan personal ska ha en säker och trygg utbildnings- och arbetsmiljö. Förebygga, förhindra och försvåra - det behövs ett helhetsgrepp på arbetet mot våld i skolväsendet.
Uppdraget som utredare har gått till Jonas Trolle som sedan 2018 är chef för CVE och har en lång erfarenhet inom polisväsendet. Utredningen ska slutredovisas senast den 31 augusti 2023. Läs kommittédirektivet här. Länk till annan webbplats.

Övrigt gällande stöd för säkerhet i skolor

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, med uppdrag att stärka samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig ger också råd gällande säkerhet i skolor. MSB arbetar även med en nationell vägledning för skolattacker tillsammans med Skolverket och Polismyndigheten. Läs mer här Länk till annan webbplats..

Skola