Regeringskansliet

2015

Åtgärder för att göra samhället mer motståndskraftigt mot våldsbejakande extremism

I denna skrivelse redovisas de åtgärder som regeringen har vidtagit för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Åtgärderna syftar till att öka kunskapen om våldsbejakande extremism och att utveckla förebyggande insatser och metoder. Myndigheter, kommuner och det civila samhällets organisationer inklusive trossamfund ska genom dessa åtgärder mer samordnat och effektivt kunna bidra till att värna demokratin mot våldsbejakande extremism.

I januari 2024 ersattes strategin av Nationell strategi mot våldsbejakande extremism och terrorism - förebygga, förhindra, skydda och hantera (skr. 2023/24:56)

REG