Segerstedtinstitutet

2018

Att förebygga våldsbejakande extremism. En systematisk kartläggning av insatser

Syftet med denna systematiska översikt är att bidra till kunskap om evidensbaserade insatser för att förebygga våldsbejakande extremism (VBE). Särskilt åsyftas insatser som ämnar att påverka intentionen att utföra VBE, snarare än påverka förmåga att utföra VBE. Med begreppet ”evidensbaserade” avses insatser där komparativ effektivitet har kunnat beläggas, det vill säga insatsers effekter i förhållande till kontroll eller i förhållande till alternativa insatser.

SI