Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)

2022

Demokratisk säkerhet: En antologi

Föreliggande rapport har tagits fram inom ramarna för ett forskningsprojekt på området Demokratin och dess antagonister och är en delredovisning av ett pågående arbete vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI).

Rapporten innehåller en samhällsvetenskaplig översikt och analys av hot och utmaningar mot demokratin. Rapportens centrala teman är demokratins skyddsvärden; förutsättningarna för skada och angrepp på dessa skyddsvärden, samt hur en förbättrad förståelse för denna dynamik i sin tur kan operationaliseras i syfte att stärka samhällets demokratiska värnkraft. Rapporten har utformats som en antologi med fristående kapitel författade av medarbetare med olika samhällsvetenskapliga bakgrunder och inriktningar. Dessa kapitel diskuterar demokrati och demokratihot; tillit, korruption och organiserad brottslighet, samt konspiratoriska narrativ och politiskt våld. Rapporten presenterar och diskuterar demokratisk säkerhet, det begrepp som utvecklats inom projektet för att förstå demokratins skyddsvärden. Den miljö där dessa skyddsvärden angrips och försvaras förstås som en mångdimensionell gränssnittszon inom vilken traditionella maktmedel kan vara ineffektiva eller kontraproduktiva. För att möta dessa utmaningar krävs en bred ansats som ser både skyddsvärden och hot som sammanhängande storheter. De perspektiv, begrepp och modeller som presenteras i rapporten är avsedda som underlag för fortsatt diskussion bland forskare, praktiker och en intresserad allmänhet.

FOI