Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)

2018

Den digitala kampen. Autonoma rörelser på nätet

Denna rapports syfte är att ge en inblick i några av de svenska autonoma miljöernas digitala närvaro. Rapporten beskriver dels några av de rörelser och ideologier som brukar kallas autonoma och dessa rörelsers digitala närvaro.

Vidare redogör författarna för några av de mest förekommande aktionerna och handlingarna som kopplas samman med autonoma grupperingar, exempelvis demonstrationer, blockader, vandalisering, fritagning samt uthängningar av framför allt anhängare av nationalistiska grupper. Rapporten tar också upp de autonoma gruppernas tankesätt kring teknik och säkerhet, deras relation till polisen samt kvinnors roll i rörelsen. Avslutningsvis diskuteras frågan om vem som lockas till dessa rörelser och ett resonemang förs om skillnader och likheter mellan de autonoma grupperna och andra extrema grupper, där författarna konstaterar att extrema grupper kännetecknas av bland annat intolerans gentemot meningsmotståndare. En slutsats av deras analyser är att autonoma gruppers digitala närvaro är svår att studera, eftersom det finns en stor mängd olika grupperingar med olika ideologiska inriktningar samtidigt som de är tekniskt kunniga och har en tydlig vilja att vara anonyma.

Rapporten har skrivits inom ramen för det uppdrag regeringen har gett till Totaltförsvarets forskningsinstitut (Ku2016/01373/D - Uppdrag till Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) att göra kartläggningar och analyser av våldsbejakande extremistisk propaganda). Projektet pågick mellan 2016-2019.

FOI