Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)

2020

Det digitala hatets karaktär. En studie av hat mot kvinnor män i utsatta yrkesgrupper

I det här memot presenteras delar av den forskning som gjorts inom ramen för de medel som FOI tilldelats av regeringen för att göra kartläggningar och analyser av förekomsten av hot och hat mot olika individer och grupper i samhället.

Syftet med undersökningen är att öka kunskapen om digitalt hat och hur hatets karaktär
skiljer sig åt för olika könskategorier och olika yrkesgrupper. De yrkesgrupper FOI undersökt är
journalister, politiker, influencers, komiker och musiker. Undersökningen utgår från 440 individer
och är baserad på data inhämtad från det svenska diskussionsforumet Flashback.

FOI