Brottsförebyggande rådet (Brå)

2021

Finansiering av terrorism. En studie av motåtgärder

Finansiering av terrorism innebär att pengar eller annan egendom samlas in, tillhandahålls eller mottages i syfte att användas till terrorresor, terroristbrott eller vissa allvarliga brott med liknande konsekvenser.

Rapporten ger en samlad bild av handlingar som misstänks vara terrorfinansiering, hur de utreds och vilka åtgärder som vidtas, med utgångspunkt i Säkerhetspolisens och andra myndigheters arbete. I rapporten beskrivs myndigheternas arbete mot finansieringen och det görs en analys av hur det kan förbättras.

Brå_2021