Regeringen

2018

Handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Skr. 2011/12:44)

Rapporten är Säkerhetspolisens och Polismyndighetens redovisning av det gemensamma regeringsuppdraget Ju2017/08661/PO som syftar till att stärka arbetet med att förebygga, förhindra, försvåra och hantera den politiskt motiverade brottsligheten. Redovisningen överlämnades till regeringen den 18 maj 2018.

NAT