Regeringskansliet

2011

Handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Skr. 2011/12:44)

I handlingsplanen redovisas åtgärder som regeringen vidtagit och avser att vidta för att stärka medvetenheten om demokratin och värna demokratin mot våldsbejakande extremism.

Handlingsplanen innehåller bland annat åtgärder för att öka kunskapen om våldsbejakande extremism, för att förebygga att individer ansluter sig till våldsbejakande extremistgrupper och för att underlätta avhopp för de som redan anslutit sig till sådana grupper.

Vidare innehåller handlingsplanen åtgärder för att stärka strukturer för samverkan och åtgärder för att motverka grogrunderna för det ideologiskt motiverade våldet.

Se även den relaterade publikationen Våldsbejakande och antidemokratiska budskap på internet som är framtagen av Statens medieråd.

NAT