Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)

2017

Hatbudskap och våldsbejakande extremism i digitala miljöer

I rapporten beskrivs kortfattat de kanaler för kommunikation som förekommer på internet idag, liksom de metoder som används för analyserna.

Eftersom datorstöd bland annat ger möjlighet att analysera stora mängder data och identifiera mönster som är svåra för människor att upptäcka, är de analyser som genomförs i projektet till övervägande del datorstödda. Rapporten ger med hjälp av exempel en inblick i hur företrädare för olika våldsbejakande ideologier presenterar sina budskap, vilket författarna hoppas kan fungera som underlag för vidare diskussioner om propaganda och hatbudskap. Rapporten innehåller även exempel på analyser som utförts inom projektet; en analys av jargong i ett diskussionsforum, en jämförande studie av ett antal invandringskritiska alternativmedier samt en maskininlärningsbaserad studie av texter skrivna av ensamagerande våldsverkare.

Rapporten har skrivits inom ramen för det uppdrag som regeringen har tilldelat Totalförsvarets forskningsinstitut (Ku2016/01373/D - "Uppdrag till Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) att göra kartläggningar och analyser av våldsbejakande extremistisk propaganda"). Projektet pågick mellan 2016-2019.

FOI