Sveriges kommuner och regioner (SKR)

2023

Hot mot det demokratiska samtalet - forskarantologi

I denna antologi belyser forskare och experter hur hot och hat mot förtroendevalda och politiskt aktiva medborgare riskerar att försvaga demokratin, försvåra det demokratiska samtalet och påverka medborgares möjligheter till deltagande.

Antologins syfte är att skapa en fördjupad förståelse för hur hoten mot demokratin kan förebyggas och mötas inom olika områden, av olika aktörer och utifrån olika perspektiv. Det handlar dels om att göra det svårare att utöva hot och att sprida hat och desinformation, och dels om att aktivt medverka till en levande debatt och respektfull dialog om angelägna samhällsfrågor.

Brå_2019