Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)

2023

Myndigheters förutsättningar att arbeta mot våldsbejakande extremism. En utvärdering med Nordiska motståndsrörelsen som belysande exempel

Rapporten är en redovisning av ett utvärderingsuppdrag från CVE med fokus på de grundläggande förutsättningarna för arbetet mot våldsbejakande extremism. Utvärderingen belyser den begreppsvärld som har legat till grund för arbetet, de rättsliga ramverk som omgärdat arbetet, samt de särskilda utmaningar som uppkommit i hanteringen av ideologiskt motiverade våldsbejakande organisationer.

Utvärderingens fokus vilar på förutsättningarna för Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Socialstyrelsen, Skolverket och CVE. En fallstudie av myndigheternas hantering av Nordiska motståndsrörelsen (NMR), en revolutionär nationalsocialistisk organisation, belyser utmaningar avseende såväl begreppsvärlden som det rättsliga ramverket.

Utvärderingen konstaterar att ett antal i arbetet centrala begrepp - inklusive "våldsbejakande extremism" och "våldsbejakande miljö" - saknar såväl allmängiltiga definitioner som rättslig bärkraft. Begreppsmässiga och rättsliga otydligheter omgärdar även förhållandet mellan våldsbejakande extremism och terrorism; vad det innebär att vara "tillhörig" eller "främja" en våldsbejakande grupp eller ideologi; vilket grundlagsskydd som åtnjuts av aktörer som är verksamma inom våldsbejakande miljöer; samt hur myndigheter kan och bör förhålla sig till politiska åsikter och ideologier. Dessa otydligheter har försvårat verksamheten, i synnerhet i fråga om förebyggande åtgärder. Utvärderingen konstaterar vidare att organisationer som står på ideologisk grund har utgjort en särskild utmaning för myndigheterna, begreppsmässigt såväl som rättsligt, i synnerhet i fråga om skiljelinjen mellan legitim och brottslig verksamhet. Även myndigheternas förmåga att samverka har påverkats negativt av dessa otydligheter. Rapporten avslutas med en redovisning av de frågeställningar som identifierats som återkommande och centrala.

FOI