Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

2019

Organiserad antagonism: Jihadism och organiserad brottslighet som sociala risker, sammanfattning av projektet

Projektet har undersökt om det finns en överlappning mellan organiserad brottslighet och våldsbejakande islamistisk extremism i Sverige. Den samlade empirin i det här projektet visar att organiserad brottslighet och våldsbejakande extremism i allmänhet och våldsbejakande islamistisk extremism i synnerhet är överlappande och delvis “sammanflätade” fenomen.

MSB_2019