Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)

2023

Rättsligt ramverk för bemötande av informationspåverkan - En studie av det rättsliga ramverket för bemötande av informationspåverkan genom informationsåtgärder

En central uppgift för myndigheterna i det psykologiska försvaret är att identifiera, analysera och bemöta otillbörlig informationspåverkan som riktas mot Sverige eller svenska intressen. Åtgärder syftande till att bemöta informationspåverkan (bemötandeåtgärder) måste vara rättsenliga och respektera yttrandefriheten.

I den här rapporten beskrivs det rättsliga ramverket för myndigheters bemötande, genom informationsåtgärder, av otillbörlig informationspåverkan och annan vilseledande information som riktas mot Sverige eller den svenska befolkningen. I rapporten beskrivs inledningsvis det hot som otillbörlig informationspåverkan utgör för Sverige och behovet av bemötandeåtgärder. Det rättsliga ramverket beskrivs med utgångspunkt i en redogörelse för hur yttrandefriheten skyddas och får begränsas i svensk rätt samt vad det innebär för myndigheternas möjligheter att vidta bemötandeåtgärder. Vidare beskrivs att myndigheternas bemötandeåtgärder måste ha stöd i rättsordningen samt vilka rättsliga grunder som ger stöd för bemötande genom informationsåtgärder. Bestämmelser om ansvar och samverkan beskrivs kort. Därefter beskrivs myndigheternas rättsliga handlingsutrymme i utformandet av bemötandeåtgärder med de rättsregler och rättsprinciper som ska vägleda myndigheterna inom ramen för deras skönsmässiga utrymme. Avslutningsvis beskrivs behov av vidare rättsvetenskaplig forskning avseende rättsenligt bemötande av informationspåverkan genom andra åtgärder eller i särskilda situationer.

FOI