Statens medieråd

2018

Redovisning av uppdraget att kartlägga skyddet av barn och unga på internet avseende rasism, liknande former av fientlighet, hatbrott och extremism (Ku2016/01671/DISK)

I den nationella planen Samlat grepp mot rasism och hatbrott presenterade därför regeringen i november 2016 en grund för åtgärder inom fem strategiska områden. Grunden utgörs av målsättningar inom flera politik- och sakområden, där demokrati- och mediepolitiken kan sägas utöva störst påverkan på Statens medieråds kartläggningsuppdrag.

SMR