Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)

2021

Social Identity Theory and the Study of Terrorism and Violent Extremism

Denna rapport ger en översikt av Social identitetsteori (SIT) och dess användbarhet som integrativt ramverk för kvalitativa studier av terrorism och våldsbejakande extremism.

SIT är en sociologisk teoribildning som syftar till att synliggöra effekterna av social identifiering på grupptillhörighet, gruppbeteende och relationer mellan grupper. Den skapades specifikt för att studera konflikt mellan grupper, men forskare har över tid utvecklat en omfattande analytisk apparat för att bättre kunna förstå ett flertal aspekter av konflikt och relationer både mellan och inom grupper. SIT kan tjäna som ett ramverk för att organisera vår kunskap om terrorism och våldsbejakande extremism, men också som en grund för nya analytiska verktyg och strukturer. Efter ett förord visar kapitel två på behovet av ett integrativt analytiskt ramverk inom kvalitativa studier av terrorism och våldsbejakande extremism. Kapitel tre diskuterar varför SIT:s är lämpligt i den funktionen samt de huvudsakliga invänd-ningarna mot teorin. I kapitlen tre till sju undersöks SIT:s grundläggande hypoteser och implikationer och varje kapitel pekar på några av de viktigare konsekvenserna för studiet av terrorism och våldsbejakande extremism. Kapitel åtta beskriver i korthet en inom terrorismstudier synnerligen viktig SIT-baserad analytisk struktur - Fathali Moghaddams "trappa till terrorism" - och kapitel nio innehåller en kort sammanfattning och slutsats.

FOI