Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)

2019

Terrorfinansiering: Översikt och analys av litteraturen 2010—2018

Denna rapport är en redovisning av det uppdrag som Polisens Nationella operativa avdelning (NOA) har gett till Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) i syfte att kartlägga den akademiska litteraturen om terrorfinansiering.

Uppdraget har innefattat att identifiera diskurser, mönster och trender inom litteraturen sedan 2010, samt att analysera och värdera vad litteraturen har att säga om terror-finansieringens omfattning och mönster. Studien behandlar förefintlig öppen forskning inom akademin. Andra källor såsom medierapportering, policylitteratur och rapporter från brottsbekämpande myndigheter och internationella organisationer har använts endast i den mån de behövts för att vidareutveckla eller förklara akademiska resonemang. Översikten innefattar inte litteratur på närliggande områden såsom utvärderingar av lag-stiftning och andra åtgärder vidtagna av myndigheter och internationella organisationer ("Countering the Financing of Terrorism," CFT); finansiering av icke-terroristiska militanta organisationer (t.ex. "rebel financing") eller terrorismens ekonomiska konsekvenser.

FOI