Polismyndigheten

2024

Uppdrag att förstärka och utveckla arbetet med stöd till avhoppare i landet: Slutredovisning

I september 2021 gav regeringen Polismyndigheten, Kriminalvården, Statens institutionsstyrelse (SiS) och Socialstyrelsen, hädanefter myndigheterna, i uppdrag att förstärka och utveckla arbetet med stöd till avhoppare från kriminella, våldsbejakande extremistiska och hedersrelaterade miljöer i hela landet.

Syftet med uppdraget är att skapa långsiktigt hållbara förutsättningar för att fler individer ska få tillgång till sådant stöd (Ju2021/03331). Myndigheterna ska i arbetet med uppdraget samråda med Sveriges Kommuner och Region (SKR), kommunerna och regionerna, länsstyrelserna samt med andra relevanta aktörer.

memo