Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)

2021

Våldsbejakande islamistisk extremism och hedersrelaterat våld och förtryck: en förstudie om samband och synergier

Denna rapport är en förstudie med två huvudsakliga målsättningar. För det första, att mot bakgrund av befintlig forskning formulera vad som kan sägas om skärningspunkten mellan våldsbejakande islamistisk extremism och hedersrelaterat våld och förtryck. För det andra, att bedöma och inrikta behovet av ytterligare forskning.

Förhållandet mellan de två företeelserna kan vara viktigt för både teoretisk problemförståelse och praktiska motåtgärder, men empirisk forskning saknas. Rapportens analys inramas av social konstruktionsteori och social identitetsteori, och dess geografiska huvudfokus är Sverige. En översikt över forskningen om den våldsbejakande islamismens mest centrala strömning i Sverige, den jihadistiska salafismen, följs av en översikt över forskningen om hedersrelaterat våld och förtryck. Sammantaget framträder tydliga teoretiska och begreppsmässiga sam-band mellan de två företeelserna, men även en avsaknad av empirisk forskning om hur dessa samband omsätts i praktiken och ter sig i verkligheten. Det avslutande kapitlet redovisar en inventering av forskningsluckor och formulerar förslag till inriktningar för framtida forskning. Befogade forskningsfrågor rör dels olika aspekter av skärningspunkten mellan våldsbejakande islamistisk extremism och hedersrelaterat våld och förtryck; dels ett antal bredare begreppsmässiga oklar-heter samt de analytiska och praktiska konsekvenserna av en binär kategorisering av tankegods som antingen "våldsbejakande" eller "icke-våldsbejakande."

Rapporten är framtagen på uppdrag av CVE.

FOI