Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

2023

Våldshandlingar med
stora konsekvenser i skolan -
En vägledning för skolledning, skolpersonal
och säkerhetsansvariga

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har i samarbete med Polismyndigheten och CVE tagit fram vägledningen Våldshandlingar med stora konsekvenser i skolan – En vägledning för skolledning, skolpersonal och säkerhetsansvariga.

Skolan drabbas, likt övriga samhället, av olika typer av våldshandlingar och attentat med ibland stora konsekvenser som följd. Svensk skola är en stor verksamhet med ett stort antal elever och anställda, och det är viktigt att skolan är en inbjudande och en inkluderande miljö.

Skolans karaktär och storlek medför dock att verksamheten är sårbar för våldshandlingar, men kraven på säkerhet går att kombinera med en attraktiv miljö med kunskap och medvetenhet.

Tyngdpunkten i vägledningen ligger främst i att beskriva hur skolan kan öka säkerhet och skydd för elever och skolpersonal, men den innehåller även information om arbetet för att motverka radikalisering och våldsbejakande extremism.

Alla skolor bör ha en plan som beskriver hur skolan ska förbereda sig för, agera vid och återhämta sig från exempelvis ett attentat. Varje enskild skola bör utforma sin plan utifrån sina specifika förutsättningar och de risker som kan identifieras vid en risk- och sårbarhetsanalys, en så kallad RSA.

Läs mer och se film på MSB:s webbplats Länk till annan webbplats.

SÄPO