Regeringskansliet

2017

Värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Nationell samordning och kommunernas ansvar

Delbetänkande av Utredningen En nationell samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Samordnaren har under arbetet fört dialog med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Polismyndigheten och Säkerhetspolisen.

Den 27 november 2019 ändrade Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) namn till Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Reg_2016