Statskontoret

2015

Värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Utvärdering av en handlingsplan

Regeringen beslutade i december 2011 om Handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (skr. 2011/12:44). Syftet med handlingsplanen är att värna och stärka demokratin och att därmed göra samhället mer motståndskraftigt mot våldsbejakande extremism. Handlingsplanen omfattar 15 åtgärder, som har utförts av utpekade myndigheter.

SK