Samordning

CVE verkar för en högre grad av samordning och effektivitet i det förebyggande arbetet.

CVE är en kontaktpunkt i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism. Genom nätverk och gemensam planering arbetar centret för att stärka samverkan mellan aktörer på nationell, regional och lokal nivå.

Det är många som har ett ansvar i att förebygga och motverka våldsbejakande extremism.
CVE ska samordna det förebyggande arbetet där samverkan sker mellan framför allt följande aktörer:

  • Myndigheter, länsstyrelser, kommuner och SKR
  • Civilsamhällesaktörer inkl. trossamfund
  • Forskare, universitet och högskolor

Sedan uppstarten har CVE initierat flera nätverk och möten för myndigheter och andra aktörer som behöver utbyta information och erfarenheter. CVE kommer också att koordinera olika nationella utvecklingsarbeten inom myndigheter, som syftar till att aktörer på den lokala nivån ska få bättre förutsättningar att lyckas i det förebyggande arbete.

En av metoderna CVE använder för att nå en högre grad av effektivitet av förebyggande insatser mot våldsbejakande extremism är att utgöra en plattform för, och etablera, nätverk.

Sedan starten 2018 har CVE initierat ett flertal nätverk som alla utgår från ett behov av att ta del av expertkunskap, samla och utbyta information och erfarenheter samt koordinera det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism.

Vissa nätverk är övergripande och långsiktiga och planeras att faciliteras under en längre tid. Andra nätverk sammankallas snabbt och behandlar en specifik fråga som kräver snabb samordning av insatser.

Hör Sari Römpötti, senior rådgivare CVE, berätta om verksamheten.

Uppdrag

CVE verkar för en ökad grad av samordning och effektivitet i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism.

Samordning innebär till exempel att aktörer samlas för att utbyta erfarenheter. Det kan också vara att gemensamt utveckla stödmaterial, ta fram rapporter, eller att tillsammans testa nya metoder. CVE samverkar med relevanta aktörer inklusive det civila samhället, men tar inte över det ansvar som ligger på andra myndigheter eller kommuner.

Kontakt

Om du vill ha kontakt med CVE:s samordningsfunktion, mejla till info@cve.se

Har du frågor om CVE:s samordningsarbete? Mejla till samordning@cve.se