Menu

Övriga aktörer som arbetar mot våldsbejakande extremism

CVE verkar för en ökad grad av samordning och effektivitet i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism.

Samordning innebär till exempel att samla aktörer för erfarenhetsutbyte, eller för att gemensamt driva processer. Här kan du läsa om hur några av de aktörer som ryms inom CVE:s samordningsuppdrag arbetar mot våldsbejakande extremism.

BO:s uppdrag är att företräda barns och ungas rättigheter och intressen utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen.

2016 fick BO i uppdrag att öka kunskapen om barns upplevelser av våldsbejakande extremism och terrorism. Syftet med uppdraget var att kunna förebygga att barn far illa med utgångspunkt i barns upplevelser och erfarenheter.

Rapporter och publikationer: 
Barn och unga som involveras i våldsbejakande extremism. En kunskapsöversikt om barn inom höger-, vänster- och islamistisk extremism (2018)
Barn och unga som involveras i våldsbejakande extremism. Barns och ungas erfarenheter av våldsbejakande islamistisk extremism (2018)
En barnrättslig analys av "Barn och unga som involveras i våldsbejakande extremism" (2018)

Se även: 
Regeringsuppdrag (Ku2016/02294/D)

Forum för levande historia är ett nationellt forum som ska främja arbete med demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter med utgångspunkt i Förintelsen. Myndigheten har särskilt till uppgift att informera om förintelsen och kommunistiska regimers brott mot mänskligheten.

Mellan 2016-2019 pågick regeringsuppdraget Uppdrag till Forum för levande historia att samordna och följa upp den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott samt ändringar av uppdrag. Inom samordning ingick att regelbundet genomföra erfarenhets-, kunskaps- och informationsutbyten främst mellan myndigheter som arbetar med dessa frågor, och utveckla ett uppföljningssystem.

Se även:
Forum för levande historias materialbank

Inom Försvarshögskolan finns Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier (Cats). Cats huvudsakliga syfte är att utveckla och sprida vetenskaplig och policyrelevant kunskap om asymmetriska hot kopplat till samhällets säkerhet, framför allt inom områdena terrorism- och underrättelsestudier.

Cats har bland annat undersökt om, och hur, salafistiska jihadistmiljöers budskap aktivt sprids i Sverige. Särskilt fokus har legat på de informationsmiljöer som barn och unga i socialt utsatta områden växer upp i.

Rapporter och publikationer i urval:

Mellan salafism och jihadism. Påverkan mot och utmaningar för det svenska samhället (2018)

Våldsbejakande islamistisk extremism och sociala medier (2015)

Förebyggande av våldsbejakande extremism på lokal nivå: Exempel och lärdomar från Sverige och Europa (2015)

Förebyggande av våldsbejakande extremism i tredjeland: Åtgärder för att förhindra att personer ansluter sig till väpnade extremistgrupper i konfliktzoner (2013)

Kriminalvården ansvarar för häkten, fängelser och frivård. De arbetar för att göra samhället tryggare och att minska återfall i brott.

Kriminalvården har haft flera regeringuppdrag kopplade till våldsbejakande extremism. Det senaste sträckte sig mellan 2017-2019: Utökat uppdrag till Kriminalvården att utveckla arbetet mot våldsbejakande extremism.

Rapporter och publikationer:
Våldsbejakande extremism i Kriminalvården – en kunskapsöversikt (2017)

Redovisning av regeringens uppdrag att kartlägga metoder och arbetssätt för att stärka arbetet mot våldsbejakande extremism i Kriminalvården (2016)

Se även:
Regeringsuppdrag (Ju2016/06988/KRIM)
Regeringsuppdrag (Ju2015/05232/KRIM)

Migrationsverket prövar ansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, komma på besök, söka skydd undan förföljelse eller ha svenskt medborgarskap.

I Migrationsverkets instruktion står att myndigheten ska hjälpa Säkerhetspolisen att förebygga och avslöja brott mot rikets säkerhet och i frågor som rör terrorism.

SST ger stöd till trossamfund i Sverige. En central uppgift är att fördela statens ekonomiska bidrag till de statsbidragsberättigade trossamfunden. I uppdrag ingår även att ge allmänt stöd till trossamfunden, vara ett dialogforum för frågor om värderingar, respekt och tolerans samt vara ett expertorgan i allmänna trossamfunds- och religionsfrågor.

SST har haft regeringsuppdrag om utvidgad dialog med trossamfund för att stimulera arbetet med demokrati, demokratisk medvetenhet och jämställdhet. En översyn av statens stöd till trossamfund har också gjorts.

Rapporter och publikationer:
Slutredovisning regeringsuppdrag Värna demokratin, från regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Nämnden för statligt stöd till trossamfund (2016)

Se även:
Trossamfundens betydelse för krisberedskapen

MUCF tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. MUCF ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

MUCF har haft flera regeringsuppdrag kopplade till våldsbejakande extremism, bland annat att utveckla ett genusperspektiv i arbetet med att värna demokratin mot våldsbejakande extremism.

Rapporter och publikationer i urval:
Knäck koden! En vägledning om hur kommuner och civilsamhälletkan arbeta tillsammans mot våldsbejakande extremism (2017)
Genusperspektiv på våldsbejakande extremism (2016)
Ung och extrem – vänsterextremism (2016)
Ung och extrem – högerextremism (2016)
Ung och extrem – islamistisk extremism (2016)

Se även:
Poddar om extremism
Regeringsuppdrag (Ku2017/02470/D)

MSB har i uppgift att utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Arbetet sker tillsammans med många andra – kommuner, landsting, myndigheter och organisationer.

MSB arbetar med kunskapsutveckling på området radikalisering och våldsbejakande rörelser. De bedriver ingen egen forskning utan ger forskningsuppdrag till externa aktörer som universitet, högskolor eller forskningsinstitut. Flera forskningsprojekt på ämnet våldsbejakande extremism och radikalisering pågår.

Rapporter och publikationer:
Globala konflikter med lokala konsekvenser. Översikt om utresandeproblematiken (2015)

Se även:
MSB:s publikationsarkiv

Polisens uppdrag är att upprätthålla lagen, minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället. Polisens uppdrag är också att skydda demokratin och försvara den enskilda människans rätt att få uttrycka sina åsikter.

Polismyndigheten har på olika sätt arbetat med att införliva skrivelsen Förebygga, förhindra och försvåra – den svenska strategin mot terrorism i sitt arbete mot terrorism. Därigenom ska säkerställas att myndighetens verksamhet bedrivs i enlighet med den inriktning som strategin anger.

2017 gav regeringen i uppdrag till Polismyndigheten och Säkerhetspolisen att stärka arbetet med att förebygga, förhindra, försvåra och hantera politiskt motiverad brottslighet. Polisen har även fått i uppdrag att utveckla informationsutbytet vid samverkan mot terrorism.

Polisen ska delta i avhopparverksamhet genom att förmedla information till rätt aktör om individer som vill hoppa av. Polisens brottsoffer- och personsäkerhetsverksamhet kan vidta stöd- och skyddsåtgärder om det finns en hotbild och en polisanmälan har gjorts.

Se även:
Polisens arbete mot terrorism
Regeringsuppdrag (Ju2017/06174/PO)
Regeringsuppdrag (Ju2017/08662/PO)

Segerstedtinstitutet är inrättat vid Göteborgs Universitet. Uppdraget är att bidra med kunskap om preventivt arbete mot våldsutövande ideologier och strukturer liksom rasistiska organisationer samt verka för ett systematiskt arbete för att förhindra och motverka uppkomsten och spridandet av dessa miljöer.

Arbetet är vetenskapligt förankrat och tar framför allt sikte på unga människor som befinner sig i eller i gränslandet till våldsbejakande extremistiska miljöer. Ett exempel är ”Toleransprojektet” där kommuner väljer att implementera ett arbetssätt gentemot ungdomar och grupperingar i skolan som det finns en social oro kring. Genom en pedagogisk metod tränas ungdomar till samarbete, empati och problemlösning vilket visat sig vara ett sätt att motverka intolerans, främlingsfientlighet och förhindra rekrytering till våldsbejakande extremismgrupper. Arbetet sker tillsammans med offentliga institutioner och civilsamhällets organisationer.

Institutet arrangerar forskarkonferenser om VBE och har publicerat en rad skrifter om socialt arbete och pedagogik i arbetet mot VBE, om utvecklingsarbete för att förhindra att unga människor rekryteras till VBE-miljöer, samt om intolerans och rasideologi.

Rapporter och publikationer:
Segerstedtinstitutets rapportserie

Skolverket är en förvaltningsmyndighet för förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, sameskola och specialskola, fritidshem, gymnasieskola och gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare samt vissa särskilda utbildningsformer och pedagogisk verksamhet som kompletterar skolväsendet.

Skolverket har utrett vilken roll utbildningen inom skolväsendet har enligt gällande regelverk i arbetet mot våldsbejakande extremism i utredningen Skolans roll i arbetet mot våldsbejakande extremism (2018).

Se även:
Att undervisa om kontroversiella frågor

Socialstyrelsen är en statlig myndighet med en bred verksamhet rörande socialtjänst samt hälso- och sjukvård. Verksamheten är riktad till personal, ansvariga och beslutsfattare inom dessa områden. Socialstyrelsen har också beredskap inför allvarliga händelser och samordnar vid behov delar av hälso- och sjukvårdens insatser.

Mellan 2015-2017 fick Socialstyrelsen tre regeringsuppdrag som sedemera resulterade i material som ska fungera som ett stöd för socialtjänstens arbete med individer som riskerar att involveras i eller som redan är involverade i våldsbejakande extremism. Socialstyrelsen har även tagit fram en nationell vägledning för hur socialtjänsten ska arbeta med återvändare m fl.

Rapporter och publikationer i urval:
Våldsbejakande extremism. Stöd till socialtjänstens arbete med återvändare och andra personer involverade i våldsbejakande extremistiska miljöer (2018)

Våldsbejakande extremism. Ett utbildningsmaterial för socialtjänstens arbete med barn och unga vuxna (2017)

Våldsbejakande extremism. Ett utbildningsmaterial för socialtjänstens arbete med barn och unga vuxna. Studiehandledning(2017)

Se även:
Regeringsuppdrag (Ku2017/01469/D)
Regeringsuppdrag (Ku2016/02295/D)
Regeringsuppdrag (Ku2015/01385/D)

SiS bedriver individuellt anpassad tvångsvård – vård och behandling av ungdomar med allvarliga psykosociala problem och vuxna med missbruksproblem. SiS tar också emot ungdomar som har dömts till sluten ungdomsvård.

SiS har tagit fram en kartläggning över de metoder och arbetssätt som kan användas i arbetet för att förebygga våldsbejakande extremism inom myndighetens särskilda ungdomshem. 2018 presenterade SiS en webbutbildning och ett samtalsstöd för ett långsiktigt arbete.

Rapporter och publikationer:
Slutredovisning Att utveckla det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism inom de särskilda ungdomshemmen (2018)
Kartläggning av metoder och arbetssätt som kan användas i arbetet med att förebygga våldsbejakande extremism på SiS särskilda ungdomshem (2016)

Se även:
Regeringsbeslut (Ku2016/02296/D)
Regeringsuppdrag (Ku2015/01386/D)

Statens medieråd verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Myndigheten ska följa medieutvecklingen när det gäller barn och unga, samt sprida information och ge vägledning om barns och ungas mediesituation.

Statens medieråd fick sitt första regeringsuppdrag kopplat till våldsbejakande extremism 2011. Sedan dess har de forskat på bland annat förekomsten av antidemokratiska budskap på internet och sociala medier som riktas till unga och som uppmanar till våld för en politisk eller ideologisk sak.

Statens medieråd driver Europarådets kampanj No Hate Speech Movement, med syfte att förebygga rasism, sexism, främlingsfientlighet och andra former av intolerans och att värna demokratin mot våldsbejakande extremism.

Rapporter och publikationer:
Redovisning av uppdraget att kartlägga skyddet av barn och unga på internet avseende rasism, liknande former av fientlighet, hatbrott och extremism (2018)

Se även:
MIK för mig digital utbildning
Nohate – för dig som vill förebygga näthat bland unga
Regeringsuppdrag (Ku2017/00785/DISK)
Regeringsuppdrag (Ku2015/01869/D)
Regeringsuppdrag (A2014/1205/DISK)
Regeringsuppdrag (A2013/2317/DISK)
Regeringsuppdrag (Ju2011/6776/D)

Säkerhetspolisen, Säpo, skyddar Sveriges demokratiska system, medborgarnas fri- och rättigheter och den nationella säkerheten. Det gör Säkerhetspolisen genom att förebygga och avslöja brott mot rikets säkerhet, bekämpa terrorism och skydda den centrala statsledningen.

Säpo har tillsammans med polisen haft i uppdrag att stärka arbetet med att förebygga, förhindra, försvåra och hantera höger- och vänsterextremistisk brottslighet. Säpo bedriver underrättelsearbete och vidtar åtgärder för att förhindra terroristattentat i Sverige och mot svenska intressen utomlands. Terroristattentat ska inte heller kunna planeras eller stödjas från Sverige. Säpos uppgift är också att försvåra och reducera verksamheter som stödjer terrorism. Det kan röra sig om finansiering, logistiskt stöd, utbildning, rekrytering eller radikalisering.

Rapporter och publikationer:
Våldsam politisk extremism - Antidemokratiska grupperingar på yttersta höger- och vänsterkanten. Skriven i samarbete med Brottsförebyggande rådet (2009)

Se även:
Säkerhetspolisens arbete med kontraterrorism
Regeringsuppdrag (Ju2017/08662/PO)
Regeringsuppdrag (Ju2015/06312/PO)

FOI är ett forskningsinstitut inom försvar och säkerhet. Kärnverksamheten är forskning, metod- och teknikutveckling samt analyser och studier. Myndigheten ligger under Försvarsdepartementet.

FOI har gjort kvantitativa kartläggningar och analyser av den våldsbejakande extremistiska propaganda som sprids via internet och sociala medier i Sverige. Kartläggningen omfattar de våldsbejakande extremismmiljöer som finns i Sverige: högerextremism, vänsterextremism och islamistisk extremism, och deras internationella kopplingar.

Rapporter och publikationer:
Den digitala kampen. Autonoma rörelser på nätet (2018)
Hatbudskap i digitala miljöer (2017). Rapporten är den första delredovisningen av regeringsuppdrag Ku2016/01373/D.
Det digitala kalifatet – en rapport om IS propaganda (2017). Rapporten är den andra delredovisningen av regeringsuppdrag Ku2016/01373/D.
Det vita hatet: radikal nationalism i digitala miljöer (2017). Rapporten är den tredje delredovisningen av regeringsuppdrag Ku2016/01373/D.

Se även:
Regeringsuppdrag (Ku2016/01373/D)

Åklagarmyndigheten är en statlig förvaltningsmyndighet med uppgift att bidra till att personer som begår brott ställs till ansvar för handlingarna och att detta sker på ett effektivt och rättssäkert sätt. Målet är att kvalitet och effektivitet i brottsutredningar och processföring ökar.

Inom nationella åklagaravdelningen finns Riksenheten för säkerhets- och terroristmål, som handlägger samtliga mål och ärenden som handläggs vid Säpo.

Sidan senast uppdaterad: